Pomen vključevanja migracijske tematike in vsebin medkulturne vzgoje v vse učne predmete

PDF članek

https://doi.org/10.59132/geo/2016/2-3/16-23

Povzetek

V članku je uvodoma na kratko predstavljen pomen vključevanja migracijske tematike ter vsebin medkulturne vzgoje in izobraževanja v učna gradiva, med drugim tudi z namenom ustvarjanja vključujočega vzdušja v šoli in preprečevanja medvrstniških konfliktov na etnični, kulturni, jezikovni ali verski osnovi. V nadaljevanju avtorica komentira prisotnost teh vsebin v dveh zbirkah osnovnošolskih učnih gradiv za geografijo.

Abstract

Importance of Integrating Migration Topics and Intercultural Education Contents into All Subjects

In the introduction, the article briefly presents the importance of integrating migration topics and intercultural education contents into learning materials, among other things for the purpose of creating an inclusive atmosphere in school and preventing peer conflicts stemming from ethnicity, culture, language or religion. The article continues with the author’s comments regarding the presence of these two sets of content in two collections of primary school learning materials for geography.