Pomen osebnosti za psihično blagostanje otrok, učiteljev in staršev

PDF članek

Povzetek

Duševno zdravje ne pomeni le odsotnosti duševnih bolezni, temveč vključuje skupek pokazateljev subjektivnega blagostanja. K blagostanju nekoliko prispevajo objektivni dejavniki, ključno vlogo pa imajo osebnostne lastnosti, tj. razmeroma trajne in splošne težnje k določenemu načinu mišljenja, čustvovanja in vedenja v različnih okoliščinah. Osebnostne lastnosti lahko najbolje povzamemo s petimi temeljnimi dimenzijami osebnosti: ekstravertnost, sprejemljivost, vestnost, nevroticizem in odprtost za izkušnje. Pri odraslih in mladostnikih k višjemu blagostanju prispevata predvsem višja izraženost ekstravertiranosti in nižja raven nevroticizma. Pri otrocih se osebnostne lastnosti pomembno povezujejo z raznolikimi pokazatelji uspešnega in neuspešnega prilagajanja. Poleg petih temeljnih osebnostnih lastnosti so za duševno zdravje pomembne še nekatere specifične osebnostne lastnosti, vključno z osebnostno prožnostjo in optimizmom.

Abstract

The importance of personality for psychological well-being of children, teachers, and parents

Not only is mental health indicated by the absence of mental illnesses, it also incorporates a number of indicators of subjective well-being. While objective factors do somewhat contribute to the well-being, the most crucial in that respect are personality traits, i.e. relatively short-term and general tendencies toward a certain way of thinking, feeling and behaving in various situations. The best way to sum up personality traits is through five basic dimensions of personality: openness, conscientiousness, extraversion, agreeableness, and neuroticism. Higher levels of extraversion and lower levels of neuroticism contribute to a higher state of well-being in adults and youth. Personality traits in children are significantly associated with various indicators of successful and unsuccessful adaptation. In addition to five basic personality traits, other specific personality traits are important for mental health as well, including resilience and optimism.