Pojavnost in nekatere značilnosti spolnega nasilja v populaciji slovenskih osnovnošolcev

PDF članek

https://doi.org/10.59132/ssd/2020/1-2/22-38

Povzetek

Izkušnje spolnega nasilja, ki jih imajo otroci, pomenijo tveganje za vrsto negativnih posledic. V zvezi s spolnim nasiljem obstaja vrsta zmotnih predstav, ki preprečujejo učinkovito preventivno delovanje. V prispevku predstavljamo rezultate pregledne študije o pogostosti izkušenj vrstniškega in spolnega nasilja, ki jih imajo učenci tretjega triletja osnovne šole v Sloveniji, osredotočene na podatke o spolnem nasilju odraslih nad otroki. Z izvedbo študije smo želeli pridobiti med drugim podatke o pojavnosti in nekaterih značilnostih spolnega nasilja, ki so pomembno izhodišče za razvoj in načrtovanje primarnopreventivnih programov. Glede na rezultate ima 9,6 odstotka otrok vsaj eno izkušnjo hujše pojavne oblike spolnega nasilja odraslih. Zaskrbljujoč podatek je, da velik delež otrok o izkušnjah spolnega nasilja ne pove nikomur. Rezultati kličejo po usmerjenih preventivnih dejavnostih in krepitvi podpornih okolij za otroke z izkušnjami spolnega in drugih oblik nasilja.

Abstract

Prevalence and Certain Characteristics of Sexual Violence among
Slovenian Primary School Students

Sexual violence experienced by children can have many negative consequences. There is a series of false premises about sexual violence that prevent effective preventive action. The article introduces the results of a transparent study on the prevalence of peer and sexual violence experienced by primary school 7-9 grade students in Slovenia, which focuses on the data on sexual violence perpetrated by adults against children. The aim of the study was to obtain, among other, the data on the prevalence and certain characteristics of sexual violence that is an important starting point for developing and planning primary prevention programmes. Based on the results, 9.6 percent of children have had at least one experience of a severe form of sexual abuse. What is worrying is that a big percentage of children do not share their experiences of sexual violence with anyone. The results call for focused preventive measures and enhancement of supportive environments for children with experiences of sexual and other forms of violence.