Podjetnostne kompetence in preverjanje domačega branja na daljavo

PDF članek

Povzetek

Prispevek predstavlja izkušnjo srednješolske učiteljice, kako preveriti na daljavo, ali so dijaki prebrali domače branje, in obravnavo literarnega dela. Primer predstavlja prednosti tega načina preverjanja in način vrednotenja domačega branja kot eno od možnosti, da z njo motiviramo dijake k branju. S tem načinom razvijamo kompetence samozavednja in samoučinkovitosti, vključevanja človeških virov, izkustveno učenje idr.

Abstract

Entrepreneurship Competences and Required Reading Assessment During Distance Learning

The article presents a secondary school teacher’s experience of assessing the tasks of required reading and learning a literary text during distance learning. The example highlights the benefits of this assessment method and the method of assessing required reading as one of the options to motivate students to read. This method helps develop in students the skills of self-awareness and self-efficiency, including human resources, experiential learning, etc.