Počitniške ustvarjalnice

PDF članek

Izvleček

Na OŠ III Murska Sobota smo v času šolskih poletnih počitnic ponudili učencem od 1. do 3. razreda kakovostne oblike bivanja. Poimenovali smo jih Počitniške ustvarjalnice. Ker skozi vse dejavnosti učence vodi zgodba, smo jih podnaslovili Igrajmo se zgodbo. Program izvajanja upošteva razvojne značilnosti učencev in sloni na telesnem, čustvenem, socialnem in moralnem razvoju posameznika. Raznoliki pristopi nam omogočajo, da izhajamo iz učenčevega predznanja in jih postavljamo v aktivno vlogo – vlogo soustvarjalcev. Ustvarjalnice temeljijo na neposrednih izkušnjah in pokrivajo različna vsebinska področja. Vsako leto potekajo na različno temo oziroma zgodbo, ki je postavljena v smiselni kontekst. Prav pestrost vsebinskih področij še dodatno prispevala k celostnemu pristopu in raznolikosti načrtovanih dejavnosti.

Abstract

Creative Holiday Workshops

The Primary School of Murska Sobota III offered qualitative ways of living to the students of the first three grades during the summer holiday. We named them Počitniške ustvarjalnice (Creative holiday workshops), and since all activities were based on stories, we subtitled them Igrajmo se zgodbo (Let’s play a story). The program considers the developmental characteristics of students and is based on physical, emotional, social and moral development of each individual. Through different approaches we are able to derive from students’ existing knowledge, giving them an active role – the role of co-creators. The creative workshops are based on direct experience and cover various contents. Each year, the topic is different, i.e., a story that is set within a meaningful context. Thanks to such variety of contents, we were able to apply the comprehensive approach and carry out diverse planned activities even better.