»Peščica zemlje«: izgon ljudi iz Posavja v času druge svetovne vojne – delo z zgodovinskimi viri

PDF članek

Izvleček

V članku je na primeru vključevanja različnih zgodovinskih virov s poudarkom na virih prve roke (pričevanja) v pouk zgodovine predstavljena usoda Slovencev v drugi svetovni vojni na nemškem okupacijskem območju. Dijaki z reševanjem nalog ob kritičnem pretresu različnih zgodovinskih virov na konkretnih primerih izgnanstva iz Posavja spoznavajo nemško okupacijsko politiko. Z nalogami za utrjevanje pa sklepajo in presodijo, kako so lokalni dogodki in pojavi vpeti v širše slovensko dogajanje v času druge svetovne vojne. Ključni koncept, ki ga obravnavajo v učni temi, so človekove pravice.

Abstract

Book Peščica zemlje: Expulsion of Inhabitants in Lower Sava Valley during WWII Historical Workshop – Working with Historical Sources

The article presents an example of incorporating different historical sources with emphasis on first-hand sources (testimonials) in a history class, through which we get to know the fate of Slovenes who lived on the German-occupied territory during WWII. The students got familiar with the German occupational politics by carrying out different assignments and critically contemplating different historical sources on concrete examples of expulsion. Through revision assignments the students drew conclusions on how local events and circumstances were connected with the broader situation on the Slovene territory during WWII. The learning theme was primarily focused on human rights.