Ocenjevanje govornega nastopa v 9. razredu – pesniška zbirka po izbiri učenca

PDF članek

Izvleček

Ena od možnosti za učenčevo strokovno govorno nastopanje je predstavitev domačega branja – pesniške zbirke po lastni izbiri. V prispevku med drugim podajam okvirna navodila učencu za pripravo takšnega govornega nastopa, predlog za učiteljev ocenjevalni obrazec ter predlog za učenčev ocenjevalni obrazec. Z vključitvijo učenca v ocenjevanje ga vzgajamo v kritičnega in objektivnega poslušalca govornega nastopa ter soudeleženca dialoga.

Abstract

Assessment of Oral Presentation in 9th Grade – Poetry Collection Chosen by Student

One of the options for a student’s expert oral presentation is the presentation of the required reading – a poetry collection of his/her choice. Among other things, the paper gives general instructions for preparing such an oral presentation, and a template for the teacher’s evaluation form and for the student’s evaluation form. By involving the student in the evaluation, we are educating him/her to become a critical and objective listener of oral presentations and a dialogue participant.