Območno tekmovanje iz znanja geografije

PDF članek

https://doi.org/10.59132/geo/2016/2-3/140-146

Povzetek

Tekmovanja v znanju iz različnih predmetov v osnovni šoli so že stalnica, ki jo predmetni učitelji izvajajo(mo) že leta. Z njimi želimo spodbuditi tiste učence, ki v okviru svojega že razširjenega individualnega programa želijo dodatno poglobiti svoje znanje iz (geografske) tematike, prav tako pa je tekmovanje namenjeno tudi tistim, ki k tekmovanju želijo pristopiti iz osebnostih razlogov in ne zaradi prisile. Geografsko tekmovanje se izvaja na (skoraj) vseh osnovnih šolah, poteka pa tudi v srednjih šolah. Izvedba temelji na treh ravneh – šolski, regijski in državni. Priprave na geografsko tekmovanje so učiteljeva odločitev, največkrat pa potekajo v sklopu geografskega krožka.

Abstract

Regional Competition in Knowledge of Geography

Competitions in the knowledge of various primary school subjects are a regular feature, which teachers of subjects have been holding for years. Such competitions are intended for encouraging students who wish to deepen their knowledge of the (geography) topic within the scope of their already extended individualised programme; the competition is also intended for those who wish to attend it for personal reasons and not because they have to. The geography competition is being held at (almost) every primary school and is also carried out at secondary schools. Its implementation is based on three levels – school, regional, and national. Preparations for the geography competition are up to the teacher; they are most often carried out within the geography club.