Oblikovanje zemljiške razdelitve na Kozjanskem

PDF članek

https://doi.org/10.59132/geo/2021/1/5-21

Povzetek

V prispevku predstavljamo zemljiško razdelitev na primeru osmih katastrskih občin na Kozjanskem. Zemljiška razdelitev pomeni razmestitev parcel na nekem območju po načrtu ali pa prilagoditev glede na način kolonizacije (poselitve) oz. površje. Tako so lahko parcele bolj ali manj pravilnih oblik oziroma bolj ali manj sklenjene. Zemljiška razdelitev vpliva na rabo kmetijskih površin predvsem s tipom razdelitve oz. velikostjo ter obliko parcel. V tej zvezi so gotovo v prednosti samotne kmetije, ki imajo praviloma sklenjeno posest, res pa je, da ta pogosto vključuje tudi za obdelavo manj primerne površine in gozd. Pravilnejšo razdelitev opazimo okrog zaselkov ali vasi, kjer so kmetom prvotno dodelili parcele po površinah, ki so bile različno primerne za kmetijsko obdelavo.

Abstract

Regulating Land Division in the Kozjansko Region

The article presents land division on the example of eight cadastral communities in the Kozjansko region. Land division means the demarcation of plots in a given area according to a plan or their adjustment based on the colonization (settlement) type or the land surface. Thus, plots can be of more or less regular shapes, and more or less closed. Land division influences the use of farmland mainly by the type of division or by the size and shape of the plots. In this regard, secluded farms are certainly at an advantage because the estate is generally closed; however, it often includes surfaces less suitable for cultivation, as well as forests. Better land division can be seen around hamlets and villages where farmers were originally allocated plots on surfaces suitable for different types of agricultural activity.