Novi izsledki o vlogi Slovencev v kabinetu prestolonaslednika Franca Ferdinanda in o slovenskih interpretacijah sarajevskega atentata

PDF članek

https://doi.org/10.59132/zvs/2016/1-2/2-11

Povzetek

Prva svetovna vojna oziroma vélika vojna je, še preden so si velike sile takratnega časa medsebojno napovedale vojno, našla svoji prvi žrtvi v Sarajevu. Pod usodnimi streli Gavrila Principa sta življenje izgubila Franc Ferdinand in njegova soproga Zofija Hohenberška. Avstrijski prestolonaslednik (to je postal leta 1896) je med nekaterimi Slovenci takratnega časa veljal za osebo, ki bo spremenila dualistično ureditev monarhije. Posamezniki, denimo Ivan Žolger, Josip vitez Pogačnik, Ivan Šusteršič idr., so bili pripadniki ideje o trialistični preureditvi države, znotraj katere bi južni Slovani dobili enake pravice, kot so jih imeli Nemci in Madžari. Franc Ferdinand, ki je leta 1902 dobil lastno vojaško pisarno, se je v krogu svojih zaupnikov, imenovanem tudi belvederski krog (po gradu Belvedere, v katerem je prestolonaslednik bival s svojo družino), postopno začel pripravljati na prevzem oblasti. Zaradi svoje inteligence in sposobnosti sta v ta krog prišla tudi Slovenca Ivan Žolger (odličen poznavalec prava) in Josip vitez Pogačnik (strokovnjak za vojaške zadeve). V zasebno oziroma družinsko življenje prestolonaslednika pa sta prodrla dva Slovenca. Najbliže je tegobam družinskega življenja prišel osebni spovednik Zofije Hohenberške, Slovenec Ivan Avguštin Žibert. Znameniti slovenski arhitekt Maks Fabiani pa je po naročilu prestolonaslednika preuredil vrtove na gradu Artstteten, pri čemer mu je pomagala tudi Zofija Hohenberška. V začetku leta 1914 je Fabiani od Franca Ferdinanda prejel naročilo, naj iz umetnostnozgodovinskega pogleda preuči njegove gradove. Tako vidimo, da je nekaterim Slovencem, ne po naključju, ampak zaradi njihovih sposobnosti, uspelo pridobiti zaupanje prestolonaslednika. Nekaterim med njimi so se celo obetali visoki položaji po nastopu Franca Ferdinanda na prestol, vendar so streli v Sarajevu preprečili tudi to. Interpretacij atentata in dela Franca Ferdinanda so se Slovenci lotili takoj po dogodkih v Sarajevu. Prve interpretacije, nastale še v času obstoja obdonavske monarhije, so bile zelo čustvene in poveličevalne. Sprememba državnega okvira po letu 1918 je nato popolnoma spremenila pogled na nekdanjo vladarsko družino in njene glavne predstavnike. Šele v obdobju po osamosvojitvi Slovenije so se zgodovinarji lotili bolj objektivnega preučevanja življenja in dela Franca Ferdinanda ter Slovencev, ki so igrali pomembno vlogo v krogu njegovih zaupnikov.

Abstract

New Findings on the Role of Slovenians in the Cabinet of Franz Ferdinand, heir Presumptive, and on Slovenian Interpretations of the Sarajevo Assassination

World War I or the Great War found its first victims in Sarajevo even before the great powers of the time declared war on one another. Under the fatal shots fired by Gavrilo Princip, Franz Ferdinand and his wife Sophie, Duchess of Hohenberg, lost their lives. The Austro-Hungarian heir presumptive (he became that in 1896) was considered by some Slovenians of the time the person who would change the dualist system of the monarchy. Individuals such as Ivan Žolger, Josip vitez Pogačnik, Ivan Šusteršič etc. were followers of the idea of a trialist reorganisation of the state, within which Southern Slavs would be given the same rights as the Germans and Hungarians had. Franz Ferdinand, who was given his own military office in 1902, gradually began preparing to assume power in the circle of confidants called the Belvedere Circle (after Belvedere Castle in which the heir presumptive was residing with his family). Due to their intelligence and abilities, the Slovenians Ivan Žolger (excellent connoisseur of law) and Josip vitez Pogačnik (expert in military matters) entered this circle. Two Slovenians made their way into the private or family life of the heir presumptive. The one who was privy to the troubles of his family life was the personal confessor of Sophie, Duchess of Hohenberg, the Slovenian Ivan Avguštin Žibert. The famous Slovenian architect Maks Fabiani redid the gardens at Artstetten Castle as commissioned by the heir presumptive, with help from Sophie, Duchess of Hohenberg. In the beginning of 1914, Fabiani was ordered by Franz Ferdinand to study his castles from the perspective of art history. It is therefore evident that certain Slovenians managed to gain the trust of the heir presumptive, not by chance but due to their abilities. Some of them were even promised high-ranking positions after Franz Ferdinand would accede to the throne; however, the shots in Sarajevo prevented that. Slovenians began interpreting the assassination and the work of Franz Ferdinand immediately after the events in Sarajevo. The first interpretations, written during the existence of the Danubian Monarchy, were highly emotional and glorifying. The change in the national framework after 1918 completely altered the views on the former ruling family and its main representatives. It was only after Slovenia attained independence that historians began to study the life and work of Franz Ferdinand and of the Slovenians who held an important role in his circle of confidants more objectively.