Moj nakit – razvijanje kompetence podjetnosti (EntreComp) v osnovni šoli


Izvleček

Osnovna šola Trebnje je bila vključena v projekt POGUM kot razvojna šola. Naloga vseh razvojnih šol je bila spodbuditi način razmišljanja in razumevanja podjetnosti pri osnovnošolcih kot zmožnost razvijanja ustvarjalnosti, inovativnosti in proaktivnosti posameznika in skupine. Tako smo z učenci 5. razreda izvedli dejavnosti, ki so izhajale iz ciljev učnih načrtov, in hkrati razvijali podjetnostne kompetence (EntreComp). V članku je predstavljen pristop k delu pri pouku družba. Pouk je bil načrtovan tako, da so dejavnosti izhajale iz zamisli učencev, razvijali so ustvarjalnost in predstavljali svojo vizijo na temo oblikovanja lastnega nakita in ustvarjanje vizije prihodnosti.

Abstract

My Jewellery – Developing Entrepreneurial Competence (EntreComp) in Primary School

The Trebnje Primary School was involved in the POGUM project as a development school. The task of all the development schools was to promote a way of thinking and understanding entrepreneurship in primary school pupils as a capacity to develop creativity, innovation, and proactivity of the individual and the group. Thus, we carried out activities with Year 5 pupils, drawing on the curriculum objectives while developing entrepreneurial competences. This paper presents an approach to teaching Social Studies where lessons were based on the students‘ ideas, encouraging their creativity, developing jewellery design concepts, and creating a vision of the future.