Migracije v Slovenijo iz (nekdanje) Jugoslavije po drugi svetovni vojni

PDF članek

https://doi.org/10.59132/geo/2016/2-3/44-50

Povzetek

Članek predstavlja oris migracijskih tokov v Slovenijo po drugi svetovni vojni. Avtor razlaga spremembe v etnični strukturi prebivalstva Slovenije z vidika učinkov notranjejugoslovanskih migracij. Predstavi glavne etnične skupine v Sloveniji in njihovo migracijsko zaledje. Razloži tudi vzroke za priseljevanje in predstavi teorijo psevdoprostovoljnih migracij. Članek se ustavi tudi pri današnjem migracijskem trenutku Slovenije in izpostavlja ključne probleme, ki spodbujajo najnovejše izseljevanje iz Slovenije.

Abstract

Migrations to Slovenia from (Former) Yugoslavia after World War II

The article outlines the waves of migration to Slovenia after World War II. The author explains the changes to the ethnic structure of Slovenia’s population from the aspect of the impact of internal Yugoslav migrations. He presents the main ethnic groups in Slovenia and their migration hinterland. He also explains the reasons behind immigration and presents the theory of pseudo-voluntary migrations. The article also mentions the present-day migration situation in Slovenia and highlights the main problems that are triggering the latest wave of emigration from Slovenia.