Merila za preverjanje in ocenjevanje v glasbenih šolah

PDF članek

Učenje in poučevanje s poustvarjanjem in ustvarjanjem

Povzetek

V članku so predstavljena merila za preverjanje in ocenjevanje programa GLASBA v glasbeni šoli. Postavljena so na Zemljevid učenja in poučevanja, ki je oblikovan iz treh področij: VIRI, DEJAVNOSTI in CILJI. Pri preverjanju in ocenjevanju izhajamo iz področja »viri«, kamor so umeščeni tudi učenci. Po opravljenih korakih še na področjih »cilji« in »dejavnosti« preverimo, kako so napredovali učenci in jih na koncu izobraževalnih obdobij tudi ocenimo. Pri učenju in poučevanju je mogoče ubrati DVE RAZLIČNI SMERI UČNEGA PROCESA: razlikujemo »učenje in poučevanje s poustvarjanjem« ter »učenje in poučevanje z ustvarjanjem«. Korake učnega procesa je dobro izpeljati v skladu z zaporedjem: NAČRTUJ, IZVEDI, PRESODI in UKREPAJ.

Abstract

Assessment and Marking Criteria in Music Schools. Learning and Teaching through Re-Creating and Creating

This article presents the criteria for assessing and marking the MUSIC programme at a music school. They have been placed on a Learning and Teaching Map, which comprises three areas: RESOURCES, ACTIVITIES and OBJECTIVES. Assessment and marking are based on the »resources« area, which also includes the pupils. After performing the steps, we check pupils’ progress in the areas of »objectives« and »activities«, and at the end of the term also mark them. In learning and teaching one can choose between TWO DIFFERENT DIRECTIONS OF THE LEARNING PROCESS: we distinguish between »learning and teaching through re-creating« and »learning and teaching through creating«. It is wise to carry out the steps of the learning process in accordance with the sequence: PLAN, IMPLEMENT, JUDGE and TAKE ACTION.