Medpredmetno poučevanje pravopisa: primer interaktivne timske učne ure

PDF članek

Povzetek

Sodobni pouk temelji na kompetenčnem pristopu in integrativnem kurikulu, ki spodbuja sodelovalno poučevanje. Prispevek predstavlja različne vrste kurikularnih povezav in opisuje primer interaktivne timske učne ure od načrtovanj do evalvacije. V okviru projekta Obogateno učenje tujih jezikov (OUTJ) smo učiteljice slovenščine, nemščine in angleščine izvedle interaktivno timsko učno uro na temo male in velike začetnice. Dogovorile smo se za več kategorij male in velike začetnice. Ker pravopis med učenci ni najbolj priljubljen, smo učno uro zasnovale tako, da smo prevzele vlogo koordinatoric, poudarek pa je bil na skupinskem delu učencev in njihovi stalni aktivnosti. S primerjalno obravnavo v angleščini in nemščini so učenci svoje znanje povezali in nadgradili. Priprava dinamične učne ure zahteva veliko konstruktivnega sodelovanja učiteljev in dobro načrtovanje. Za učence ima številne prednosti: omogoči jim širši pogled na obravnavano snov, lažjo primerjavo, hitrejši priklic znanja, stalno miselno aktivnost, menjavo komunikacijskih vlog od aktivnega poslušalca do vloge učitelja.

Abstract

Cross-Curricular Orthography Classes: An Example of an Interactive Team Lesson

Modern instruction is based on a competency approach and integrative curriculum which encourages collaborative learning. This article presents various types of cross-curricular connections and describes an example of an interactive team lesson, from its planning phase to evaluation. Within our Enriched Foreign Language Learning project, the teachers of Slovene, German and English carried out an interactive team lesson on the topic of big and small capitals. We decided on several categories of big and small capital letters. As orthography is not a very popular topic among pupils, our lesson was designed in such a way as to allow the teachers to assume the role of coordinators, while the emphasis lay on the pupils’ team work and their constant activity. Through comparative discussion in English and German, our pupils connected their knowledge and upgraded it. The preparation of dynamic lessons requires a lot of constructive collaboration among teachers and good planning. For pupils, these lessons have several advantages: they enable them a broader overview of the content under discussion, facilitate comparison, a faster knowledge recall, constant mental activity, and the exchange of communication roles, from that of an active listener to teacher.