Krepitev obmejne mobilnosti med šolami

PDF članek

Izvleček

Na Osnovni šoli Josipa Vandota Kranjska Gora že več let potekajo večjezične in medkulturne dejavnosti s šolami v Avstriji, v preteklosti tudi v Italiji. Sodelovanje v inovacijskem projektu Čezmejno sodelovanje med šolami – izziv ali vsakodnevna praksa je še dodatno nadgradilo obmejno sodelovanje. Pri tem so še posebej izpostavljene večjezične in medkulturne dejavnosti, ki potekajo v okviru delavnic. Te so celostno zasnovane in prilagojene učencem v slovenski in avstrijski obmejni šoli ter upoštevajo njihove različne interese in znanje obmejnih jezikov. Delavnice so podprte z večjezično in medkulturno didaktično igro Tromejček za učenje treh obmejnih jezikov: slovenščine, nemščine in italijanščine, kar je podrobneje predstavljeno v napisanem prispevku.

Abstract

Strengthening the Mobility between Schools in the Border Region

For the past few years, the primary school of Josip Vandot in Kranjska Gora has taken part in multilingual and intercultural activities with Austrian (and previously also with Italian) schools. Their cooperation in the innovative project called Crossborder cooperation between schools – challenge or everyday practice has further upgraded their cross-border cooperation. It especially highlights multilingual and intercultural activities within different workshops. Those are comprehensively designed and adapted to students in Slovenian and Austrian schools in the border region, while regarding their different interests and languages in the border region. The workshops are supported with the multilingual and intercultural didactic game Tromejček (Tripoint) for the learning of the three languages in the border region, i.e., Slovenian, German and Italian, which is further explained in the article.