Knjižničarski krožek – tudi na daljavo

PDF članek

Izvleček

V članku je predstavljen knjižničarski krožek kot interesna dejavnost, namenjen učencem prvega vzgojno- izobraževalnega obdobja. Predstavljene so dejavnosti krožka v času izvajanja le-tega v šoli ter izkušnja izvajanja v času šolanja na daljavo. Pri izvajanju dejavnosti, ki jo obiskujejo učenci 2. in 3. razreda, se prepletajo najrazličnejše dejavnosti: od urejanja knjižničnega gradiva, spoznavanja bibliotekarskih pojmov, sodelovanja pri Pižamovi bralni znački do likovnega ustvarjanja, sodelovanja pri izbiri nakupa novega gradiva, pripravi razstav, branja in promociji knjižničnega gradiva vrstnikom. V času šolanja na daljavo je tudi knjižničarski krožek potekal na daljavo; najprej s pošiljanjem nalog in spodbud prek elektronske pošte staršem učencem, kasneje pa neposredno z učenci v okolju MS Teams, prek klepeta. Odziv na zastavljene naloge je bil različen, odvisen tudi od angažiranosti staršev. Del dejavnosti je bil soroden dejavnostim v šoli, del pa nov (npr. izvajanje kviza prek aplikacij Kahoot in Genially, spoznavanje Cobissa). Smiselno bi bilo vključiti tudi videokonference, ki bi prek krožka povezale učence različnih oddelkov.

.

Abstract

Library Club also during Distance Learning

The article introduces the library club as an extracurricular activity for first-triad students, presenting its activities during regular school operation as well as the experience during distance learning. The implementation of the library club attended by second- and third-grade students includes various activities: from organising library material, learning library concepts and participating in the reading activity “Pižamova bradna značka” to artistic creation, participating in the selection of new materials for purchase, preparing exhibitions, reading and promoting library material among peers. The library club was also active during distance learning, first with tasks and encouragement for students’ parents via e- mail and later with students directly via chat in the MS Teams environment. Th e response to the tasks varied, depending also on the parents’ engagement. Some of the activities were similar to those performed during regular school work, while others were new (e.g. a quiz through Kahoot and Genially, learning about Cobiss). Another good option would be a videoconference where students from different sections are included in the library club.