Kmetijstvo na gorskem območju v Sloveniji

PDF članek

https://doi.org/10.59132/geo/2021/2/15-23

Povzetek

Za opredelitev gorskega območja in s tem gorskega kmetijstva ni enotnih kriterijev. V okviru skupne kmetijske politike (SKP) se izvaja ukrep plačilo za območja z omejenimi možnostmi za kmetovanje (OMD), v okviru katerega so določena gorska območja. Kmetijstvo na gorskem območju določajo nadmorska višina in strmi nagibi, kar se odseva v strukturi rabe kmetijskih zemljišč in usmerjenosti kmetijskega sektorja na teh območjih. Na gorskem območju prevladujeta gozdarstvo in pašna živinoreja. Nadpovprečen je tudi delež varovanih območij, kar se odseva v nadpovprečnih stopnjah diverzifikacije naravnega okolja in tudi kmetijskega prihodka.

Abstract

Farming in the Mountain Areas of Slovenia

There are no uniform criteria for defining a mountain area and, consequently, mountain farming. Under the Common Agricultural Policy (CAP) measures, payments are granted to less-favoured areas (LFA), which also cover mountain areas. Farming in a mountain area is characterized by high altitude and steep slopes, which is reflected in the structure of agricultural land use and in the orientation of the agricultural sector in these areas. Forestry and livestock grazing are predominant in mountain areas. In such areas, the proportion of protected zones is above average, which is reflected in the above-average levels of diversification of the natural environment and of agricultural income.