Kako spodbujati kritično mišljenje pri pouku slovenščine? Primer obravnave Blatnikove Električne kitare

PDF članek

Izvleček

Poslanstvo učiteljev, vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev je, da učenca podpiramo na njegovi poti vsestranskega razvoja, socialnega vključevanja, odgovornega uveljavljanja v družbi ter doseganja uspehov in osebnega zadovoljstva. Pri tem ima kultiviranje mišljenja osrednjo vlogo, saj determinira način posameznikovega razumevanja, doživljanja in ravnanja v svetu, obenem pa usmerja njegovo umeščanje vanj. Pogledi na to, kaj je kritično mišljenje, so v znanstveni in strokovni literaturi raznoliki. V našem prispevku se bomo osredotočili na razumevanje kritičnega mišljenja kot celote socialno-čustvenih predispozicij in miselnih veščin posameznika.

Abstract

How to Encourage Critical Thinking in Slovenian Language Lessons? Example of Discussing Blatnik’s Electric Quitar

It is the mission of teachers, preschool teachers and other professional staff to support pupils on their path of all-round development, social inclusion, responsible societal engagement, and achieving successes and personal satisfaction. In this process, the cultivation of thinking plays a central role, because it determines how a person understands, experiences and acts in the world, while simultaneously directing where he/she fits into it. In scientific and professional literature, there are diverse opinions on what critical thinking is. This paper will focus on an understanding of critical thinking as the whole of an individual’s socioemotional predispositions and mental skills.