Kako lahko učitelj spodbuja blagostanje/dobrobit učencev

PDF članek

https://doi.org/10.59132/viz/2023/1-2/30-35

Izvleček

V prispevku predstavimo – glede na pogostost citiranosti in število raziskav – enega najvplivnejših modelov blagostanja/dobrobiti, ki obsega tri področja: čustveno blagostanje, psihološko blagostanje ter socialno blagostanje posameznika. Čustveno blagostanje sestavljajo tri dimenzije, tj. doživljanje sreče, prevladovanje pozitivnih čustev nad negativnimi ter zadovoljstvo z življenjem. Dimenzije oz. kriteriji psihološkega blagostanja obsegajo samosprejemanje, obvladovanje okolja, avtonomnost, kakovostne odnose z drugimi, doživljanje smisla ter osebnostni razvoj. Področje socialnega blagostanja pa obsega socialno prispevanje, vključenost, socialno aktualizacijo, sprejemanje različnosti ter socialno koherentnost. V prispevku vsako od dimenzij opišemo ter metaforično ubesedimo ključno prepričanje, značilno za posameznika z visokim dosežkom na dotični dimenziji. V drugem delu prispevka se osredotočimo na področje psihološkega blagostanja in predstavimo temeljna načela spodbujanja tega vidika pozitivnega duševnega zdravja učencev.

Abstract

How Teachers Can Support Student Well-Being

The paper presents one of the most influential models of well-being in light of the number of studies and citation frequency. The model comprises three domains: emotional well-being, psychological well-being and social well-being. Emotional well-being consists of three aspects: the experience of happiness, the prevalence of positive emotions over negative ones, and life satisfaction. The psychological well-being dimensions (criteria) include self-acceptance, environmental mastery, autonomy, quality relationships with others, experiencing meaning in life and personal development. Social well-being covers social contribution, social integration, social actualisation, social acceptance, and social coherence. The article describes each dimension and metaphorically articulates the fundamental beliefs of an individual scoring high on that dimension. In the second part of the paper, we focus on psychological well-being and present the underlying principles for promoting this aspect of positive mental health in students.