Izkušnje z zgodnjim učenjem angleškega jezika v vrtcu in šoli

PDF članek

Izvleček

V prispevku je predstavljena izkušnja z učenjem in poučevanjem tujega jezika v vrtcu ter prvem in drugem razredu. Otroci v vrtcu se z zgodnjim učenjem angleščine srečajo v obliki obogatitvenih dejavnosti. Vrtec in šola tesno sodelujeta pri prehajanju otrok iz vrtca v šolo. Učiteljice tujega jezika na šoli se povezujejo in sodelujejo pri načrtovanju najrazličnejših aktivnostih, organizaciji dejavnosti, refleksiji in evalvaciji dela. Namen prispevka je predstaviti primer prakse z vidika spodbudnega vpliva na jezikovni razvoj in vertikalnega timskega povezovanja z učitelji angleščine.

Abstract

Experience with Early Learning of English in Kindergarten and School

The article presents our experience with the learning and teaching of a foreign language in kindergarten and in the first and second grade of primary school. Kindergarten children experience early English lessons in the form of enrichment activities. The kindergarten and school closely cooperate at the stage at which children leave the kindergarten and start the first grade. All foreign language teachers jointly plan various activities, organize activities, and carry out reflection and work evaluation. The purpose of this article is to demonstrate a practice example of how encouragement can influence language development, and vertical team integration with English teachers.