Izboljšanje jezikovnih kompetenc učiteljev nemščine

PDF članek

Izvleček

Nemščina je kot tuji jezik v našem vsakodnevnem okolju vedno manj prisotna. Tako je razvijanje in bogatenje tujega jezika nemščine okrnjeno oziroma je profesionalni razvoj na področju jezikovnih kompetenc prepuščen učiteljevi lastni iniciativi. V prispevku je predstavljena možnost nadaljnjega strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja na področju jezika in metodično-didaktičnih pristopov pri poučevanju nemščine, ki ga s štipendijami omogoča in izvaja Goethe Institut v Nemčiji. Predstavljen je postopek pridobitve štipendije in nekaterih oblik dela, ki so primerne za delo z učenci od tretjega razreda naprej in so bile predstavljene na izpopolnjevanju za učitelje nemščine v Dresdnu.

Abstract

Improving the Linguistic Competences of Teachers of German

German as a foreign language is becoming less and less present in our daily environment. Hence, the development and enrichment of German as a foreign language is limited or, in other words, the professional development of linguistic competences is left to the teacher’s own initiative. The article presents the option of further professional training and education in the German language and methodical-didactic approaches to teaching German, which is provided and implemented by the Goethe Institut in Germany through scholarships. It presents the procedure of obtaining a scholarship and some of the forms of teaching that are suitable for pupils from the third grade up, and which were presented at a training session for teachers of German in Dresden.