Izbirni predmet projektno delo z osnovami raziskovalnega dela kot sodoben način poučevanja

PDF članek

https://doi.org/10.59132/geo/2018/1/50-54

Povzetek

V šolskem letu 2016/2017 smo na Gimnaziji Jurija Vege Idrija v sodelovanju z lokalnim podjetjem Kolektor prvič izvajali izbirni predmet projektno delo z osnovami raziskovalnega dela. Dijaki so se pri njem seznanili s teoretičnimi osnovami projektnega in raziskovalnega dela, nadaljevali pa s projektom, s katerim so želeli izboljšati ločevanje odpadkov na šoli. Ob zaključku šolskega leta smo lahko ugotovili, da je bila dosežena večina zastavljenih ciljev, predvsem pa izboljšanje ozaveščenosti dijakov o pomenu pravilnega ločevanja odpadkov.

Abstract

Elective Subject Research-Based Project Work as a Modern Teaching Method

In the 2016/2017 school year, the Jurij Vega General Secondary School in Idrija taught the elective subject ResearchBased Project Work for the first time, in cooperation with a local company, Kolektor. In this elective, students learnt about the theoretical basics of project and research work, and then started a project that was aimed at improving waste sorting at the school. At the end of the school year, it was established that most of the set goals had been met, especially the raising of students’ awareness about the importance of sorting waste correctly.