Ideologija ali spodbujanje spoštovanja človekovih pravic? Medvrstniško nasilje na podlagi spolne usmerjenosti in/ali identitete

PDF članek

Povzetek

Članek predstavlja polje medvrstniškega nasilja na podlagi spolne usmerjenosti, spolne identitete in spolnega izraza. V prvem delu ponudi predstavitev obstoječih relevantnih raziskav z omenjenega področja, v drugem delu oriše teoretična ozadja pomembnosti prepletenosti pedagoškega znanja in informacij o tematikah LGBT+. Kot sklep pa ponudi nekaj smernic in možnih načinov delovanj za naslavljanje in preprečevanje medvrstniškega nasilja na podlagi spolne usmerjenosti, identitete in spolnega izraza.

Abstract

Ideology or Encouraging Respect for Human Rights? Peer Violence Based on Sexual Orientation and/or Identity

The article introduces the area of peer violence based on sexual orientation, sexual identity and gender expression. The first part offers a presentation of the existing relevant studies from this field, while the second part outlines the theoretical backgrounds addressing the importance of the intertwining between pedagogical knowledge and information on LGBT+ topics. It concludes by giving a few guidelines and possible actions in order to address and prevent peer violence based on sexual orientation, sexual identity and gender expression.