Glasba kot eno od področij kulturno-umetnostne vzgoje in projekta SKUM

PDF članek

https://doi.org/10.59132/viz/2022/1-2/18-23

Povzetek

Glasba v vseh časih in okoljih vključuje interakcije med ustvarjalci, poustvarjalci in poslušalci. Historično-analitični vpogled v zastopanost glasbe na področju današnje kulturno-umetnostne vzgoje (KUV) omogoča razumevanje sodobnih ciljev in didaktičnih pristopov na področju glasbene umetnosti in kulture v projektu SKUM. Razvoj sporazumevalnih zmožnosti v glasbenem jeziku temelji na avtentičnih glasbenih izkušnjah in doživetjih učencev, na njihovi aktivni participaciji ter timskem delu umetnikov, učiteljev in raziskovalcev ob upoštevanju interdisciplinarnosti in povezovanja formalnega in neformalnega učenja glasbe. Otroci in mladi so v projektu SKUM glasbeno dejavni v avtentičnih učnih okoljih in v virtualnih učnih okoljih.

Abstract

Music as an Area of Cultural-Art Education in the Project SKUM

Regardless of time or place, music has always inspired interaction among artists, interpreters, and the audience. From the point of view of historical analysis, the integration of music into present-day cultural-art education offers an insight into modern approaches and objectives in the area of music education and culture in the project SKUM. The development of communication competences through musical language is based on students’ authentic musical experience, their active participation, and collaboration between artists, teachers and researchers in view of interdisciplinarity and a synthesis of formal and informal music education. The children and adolescents participating in the project SKUM are active musicians in authentic as well as virtual learning environments.