E-knjižnica v času učenja na daljavo

PDF članek

Izvleček

Prispevek prinaša opis nalog šolske knjižnice na Osnovni šoli Pivka v času pouka na daljavo in poudarja vlogo integriranja knjižničarske dejavnosti v učni proces. Prikazani so načini dela, ki so bili v pomoč učiteljem in učencem, da so prišli do želenih informacij, potrebnih za učenje. Predstavljeni so praktični primeri: spletna stran šolske knjižnice, e-knjižnica za učitelje, predstavitve knjižničnih vsebin v aplikaciji Sway ter videokonferenčna srečanja v aplikaciji Zoom. Ugotovljeno je bilo, da so bili pristopi dejavnosti šolske knjižnice pri učencih in učiteljih dobro sprejeti ter so uspešno prispevali k širitvi poučevanja in učenja v učnem procesu.

Abstract

E-library During Distance Learning

The article provides a description of the tasks in the school library at Primary School Pivka during distance earning and highlights the role of integrating librarian activity in the learning process. It shows the ways in which teachers and pupils have been able to get the information they need to learn. Practical examples are presented: school library website, teacher e-library, presentations of library content in Sway, and videoconferencing meetings in Zoom. It was established that the approaches of the school library activities were well received by students and teachers, and had successfully contributed to the expansion of teaching and learning in the learning process.