Aplikacija STAGE – interaktivna pot do znanja o geografiji Slovenije

PDF članek

https://doi.org/10.59132/geo/2017/2/8-13

Povzetek

Aplikacija STAGE (gis.stat.si) je preprosto interaktivno spletno orodje, ki ga Statistični urad RS (SURS) ponuja tudi mlajšim generacijam uporabnikov statističnih podatkov. Ker je namenjeno kartografskem prikazovanju podatkov, je lahko koristen pripomoček predvsem pri učenju in poučevanju geografije Slovenije. Tako prikazani podatki so zaradi vizualizacije njihove prostorske razsežnosti lažje predstavljivi in razumljivi, z interaktivnim upravljanjem orodja pa je iskanje informacij o Sloveniji tudi zanimivejše. Možnosti za uporabo orodja pri pouku in učenju geografije so številne: učiteljem in profesorjem omogoča ustvarjalnejši in sodobnejši pouk, učencem in dijakom pa pomaga ne le poglabljati in utrjevati znanje geografije, temveč pridobivati tudi druge spretnosti in veščine, še zlasti s področja informacijske tehnologije. Poleg tega, da je STAGE večstransko uporabno učno orodje, je njegova prednost tudi ta, da ponuja v pregled vedno zadnje razpoložljive statistične podatke, ki »pridejo« v učbenike in učna gradiva šele ob njihovih ponatisih.

Abstract

The STAGE Application – An Interactive Path towards Knowledge of the Geography of Slovenia

The STAGE application (gis.stat.si) is a simple interactive online tool, which the Statistical Office of the Republic of Slovenia (SURS) is offering also to the younger generations of statistical data users. As it is designed for displaying data cartographically, it can be a useful aid, especially for learning and teaching the geography of Slovenia. The data displayed this way is easier to imagine and understand because the spatial dimensions are visualised, while the interactive operation of the tool makes looking up information about Slovenia more interesting. This tool provides many opportunities for use in the teaching and learning of Geography: it enables teachers more creative and modern lessons, and helps primary and secondary school students not only to deepen and consolidate their knowledge of Geography, but also to acquire other abilities and skills, particularly in the field of information technology. In addition to STAGE being a multi-purpose learning tool, one of its advantages is that it offers the latest statistical data available, which does not “make it into” textbooks and learning materials until they are reprinted.