Alternativni algoritmi pisnega množenja

PDF članek

Izvleček

Aritmetika in algebra sta eno pomembnejših področij, s katerimi se učenci srečujejo že v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju. Del tega področja so tudi računske operacije, med katere spada množenje. Množenje je opredeljeno kot ključna spretnost za reševanje matematičnih problemov, gradnjo trdnih temeljev proporcionalne vzorčnosti, algebraičnega mišljenja in zahtevnejše matematike. S pisnim množenjem dvomestnih števil se učenci srečajo v 5. razredu osnovne šole. V slovenskih osnovnih šolah je prisoten klasični algoritem pisnega množenja, ki že vrsto let učencem predstavlja trn v peti. Največja težava klasičnega pisnega algoritma je zanemarjanje mestnovrednostnega koncepta števil in »zastarelost algoritma« (Van de Wall, 2011). Algoritmi množenja, kot jih opredelita Jazby in Pearn (2015), problem množenja razdelijo v serijo kognitivno manj zahtevnih delov. Poznanih je kar nekaj algoritmov, ki so primerni za uporabo v osnovni šoli in učencu olajšajo razumevanje in predstavo o številih. V članku so predstavljeni različni alternativni algoritmi (prstni algoritem, pravokotni algoritem, mrežni algoritem, linijski algoritem), ki so v pomoč učencem pri razumevanju in jih lahko s primerno razlago uporabljamo tudi kot alternativo klasičnemu algoritmu pisnega množenja

Abstract

Alternative Written Multiplication Algorithms

In arithmetic and algebra, two of the more important subjects of the first education period, students learn to perform, among other things, arithmetic operations, including multiplication. Multiplication is defined as a key skill for solving mathematical problems, building solid foundations for proportional sampling, algebraic thinking and more complex mathematics. Students’ first encounter with the concept of traditional multiplication algorithm of two digit numbers in the fifth grade. Slovenian primary schools teach the traditional algorithm, which has, over the years, proven to be a thorn in students’ side. The main problem in teaching the traditional multiplication is that it neglects the concept of place value and that it is »outdated« (Van de Wall, 2011). Multiplication algorithms defined by Jazby and Pearn (2015) break the multiplication problem down into a series of less demanding parts. There are a number of algorithms that can be used in primary school to facilitate students’ understanding of numbers and make this concept easier to learn. The article introduces different alternative algorithms (hand multiplication, area model, lattice multiplication, line multiplication) that help students understand multiplication and that can be used, along with a proper explanation, as alternatives to the traditional multiplication algorithm.