Alternativna kultura in gospodarstvo v procesu osamosvajanja – dejavnosti za spodbujanje kritičnega mišljenja

PDF članek

Izvleček

Prispevek obravnava širšo temo Razvoj slovenskega naroda v 20. stoletju v gimnaziji, pri čemer poskuša predstaviti obravnavo ključnih dogodkov osemdesetih let s pomočjo zgodovinskih virov. Pri tem težimo k razvijanju kritičnega mišljenja, zato so predstavljene nekatere naloge, v katere so vključeni elementi kritičnega mišljenja, npr. iskanje in vrednotenje virov, ločevanje dejstev od mnenj, deduktivno sklepanje, vrednotenje in odločanje. V zgodovinski razlagi dogajanja so predstavljeni glavni politični in družbeni procesi, ki so potekali v osemdesetih letih. Vsebina nalog pa so zgodovinski dogodki s področja kulture in gospodarstva, ki se včasih pri pouku zapostavljeni, pa so vendar pomembno vplivali na spremembo miselnosti, ki je konec osemdesetih let pripeljala do množične podpore slovenskemu osamosvajanju.

Abstract

Alternative Culture and Economy during Independence Process – Activities to Promote Critical Thinking

The article is based on the upper secondary school theme, the Development of the Slovene nation in the 20th century, and tries to illustrate the teaching of key events in the 1980s by using historical sources. In parallel, we wish to provoke the development of critical thinking by including some assignments containing critical thinking elements, such as finding and evaluating sources, separating facts from opinions, deductive reasoning, evaluating and decision-making. The historical explanation of events contains the main political and social processes which took place in the 1980s. The content of assignments is based on culture and economy, which are otherwise sometimes left out of school lessons, but have, nevertheless, a significant impact on the changed perspective that resulted in the massive support for Slovene independence at the end of the 1980s.