Aktivna ustna zgodovina v osnovnih in srednjih šolah: praktični napotki za učitelje in učence

PDF članek

Izvleček

Članek opisuje aktivni pristop k ustni zgodovini v šolah, pri čemer so podane glavne smernice in navodila za učitelje in učence, povzete po knjigi Ustni viri kot del kulturne dediščine: aktivna ustna zgodovina pri pouku zgodovine (Trškan, 2018). Aktivni pristop k ustni zgodovini se lahko izvede v sedmih korakih: 1. organizacijska in tehnična priprava, 2. vsebinska priprava, 3. izvedba intervjuja, 4. prepisovanje in zapis, 5. analiza in interpretacija, 6. objava in javna predstavitev, 7. shranitev in javni dostop. Svetuje se, da učenci skupaj z učitelji upoštevajo vse faze izvajanja ustnozgodovinskih intervjujev (pred intervjujem, med njim, po njem) in sledijo praktičnim napotkom za izvedbo ustnozgodovinskih intervjujev ali projektov. V članku so dodani primeri samorefleksije in samoocenjevanja, ki so ravno tako potrebni za uspešno aktivno ustno zgodovino v šolah.

Abstract

Active oral history in elementary and secondary schools: practical guidance for teachers and students

The article describes an active approach to oral history in schools and provides the main guidelines and instructions for teachers and students, taken from the book Oral Sources as Part of Cultural Heritage: Active Oral History in History Lessons/Ustni viri kot del kulturne dediščine: aktivna ustna zgodovina pri pouku zgodovine (Trškan, 2018). An active approach to oral history can be implemented in seven steps: 1. Organizational and technical preparation; 2. Content preparation; 3. Conducting an interview; 4. Transcribing and recording; 5. Analysis and interpretation; 6. Publication and public presentation; 7. Preservation and public access. It is recommended that students and teachers observe all the phases of conducting oral history interviews (before the interview, during the interview, aft er the interview) and follow the practical guidance for conducting oral history interviews or projects. Th e article gives examples of self-refl ection and self-evaluation, which are also necessary to successfully implement active oral history in schools.