Pouk slovenščine v tretjem triletju z uporabo elementov formativnega spremljanja

Izvleček Prispevek prikazuje, da je učiteljeva rutina pri poučevanju pogosto lahko ovira za sprejemanje česa novega, boljšega. Formativno spremljanje je…