Tabori na slovenskem in družbene razmere v šestdesetih letih 19. stoletja

Izvleček Tabori kot množična politična zborovanja so predstavljali prelomnico v političnem delovanju Slovencev. Igrali so tudi pomembno vlogo pri politični…

Gospodarska in družbena kriza zaradi izbruha vulkana Tambora v Indoneziji aprila 1815

https://doi.org/10.59132/zvs/2017/1/3-16 Izvleček Prispevek se bo osredotočil na obsežno družbeno in gospodarsko krizo v začetku 19. stoletja, ki je bila posledica…