Priporočila za izbiro učbenikov in kompletov učnih gradiv za šolsko leto 2022/2023

Ob spoštovanju učiteljeve avtonomne izbire in presoje predlagamo, da pri odločanju o učbenikih, delovnih zvezkih in drugem učnem gradivu upoštevate priporočila, ki izhajajo iz spoznanj preteklih projektov, domačih in tujih raziskav. Ti kažejo, da so primerna tista gradiva, ki pri vseh predmetih:

 1. omogočajo razvoj bralne pismenosti – branje z razumevanjem in tvorjenje pisnih besedil;
 2. spodbujajo razvoj prečnih veščin: kritično mišljenje, sodelovanje, ustvarjalnost in komunikacijo;
 3. razvijajo višja taksonomska znanja;
 4. spodbujajo povezovanje novih pojmov/pojavov z drugimi (že znanimi) pojmi znotraj določenega predmeta;
 5. spodbujajo aktivno vlogo učencev v učnem procesu (npr. učenje z odkrivanjem, problemsko učenje idr.):
  – spodbujajo aktiven razmislek o informacijah v gradivu, razpravljanje o prebranem,
  refleksijo o naučenem …,
  – učence nagovarjajo k interakciji z besedilom v gradivu – delanje zapiskov, samostojno postavljanje vprašanj, uporaba grafičnih organizatorjev in raba številnih drugih bralnih učnih strategij za poglobljeno razumevanje,
  – spodbujajo rabo drugih pisnih in multimodalnih virov,
 6. spodbujajo samostojnost.

Priporočamo izbor gradiv, ki so strokovno pregledana in so primerno zahtevna v konceptualnem, vsebinskem in jezikovnem smislu. Predlagamo, da pred izborom gradiva preverite dostopnost določenih izbranih gradiv v učbeniških skladih, saj s tem poskrbite, da bodo s stališča dostopnosti učnih gradiv vsi učenci v enakovrednem položaju. Pri izbiri svetujemo sodelovanje strokovnih aktivov na šoli in med šolami, saj izkušnje preteklih let kažejo na velike razlike pri cenah kompletov učnih gradiv. Cenovna sprejemljivost učbeniških kompletov (za vse predmete v določenem razredu) je pomemben kriterij izbora. Na svetovnem spletišču so že številna brezplačna, kvalitetna in strokovno ustrezna gradiva.
Gradiva in materiale, ki jih pri pouku uporabljate redko oz. zelo redko, lahko nadomestite z gradivi, ki so prosto dostopni na spletu oz. jih pripravite upoštevaje specifične potrebe učencev.

Priporočila za uporabo učnih gradiv v prvem razredu oziroma prvem VIO

Glavna značilnost učnih gradiv za prvi razred oz. razredno stopnjo je, da so ustrezno strukturirana, predelana in strokovno korektno poenostavljena (primerna razvojni stopnji in zmožnostim otrok, brez poenostavitev, ki pripeljejo da napačnih predstav).
Pisna gradiva nikakor ne smejo biti zamenjava za učenje skozi igro, za izkušnje in delo s konkretnim materialom.
Pri izbiri učnih gradiv za učence prvega razreda naj učitelj upošteva, da ima učenec v predmetniku sedem predmetov in da njegova stopnja opismenjenosti še ni avtomatizirana.

Delovni zvezki naj bodo vključeni v tolikšni meri, da podpirajo učenje, saj so sekundarni in ne primarni viri in podpirajo učenca pri:

 • poglabljanju in nadgrajevanju pridobljenega znanja oz. ciljev predmeta iz učnega načrta,
 • uporabi pridobljenega znanja v novih primerih, situacijah,
 • urjenju in utrjevanju postopkov,
 • spodbujanju učencev k razmišljanju in ustvarjalnosti,
 • razvijanju vseh vrst pismenosti.

Priporočila za izbiro učbenikov in kompletov učnih gradiv za šolsko leto 2022/2023 (za tisk).