domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Izobraževanje na daljavo

V podporo strokovnim delavcem VIZ (v vrtcih, osnovnih šolah, gimnazijah, v programih srednjega strokovnega, poklicnega, nižjega poklicnega in poklicno-tehniškega izobraževanja) pri izobraževanju na daljavo ponujamo:

  • nabor krajših  posnetkov s priporočili  za izobraževanje na daljavo,
  • dostop do skupnosti in gradiv za izobraževanje na daljavo po predmetih in področjih,
  • druge pomembne informacije za ravnateljice in ravnatelje, učiteljice in učitelje.
Strokovna navodila za ravnateljice in ravnatelje osnovnih šol za izvajanje izobraževanja na daljavo v izrednih razmerah.

Za podporo delu ravnateljicam in ravnateljem osnovnih šol in na podlagi odzivov izvajanja izobraževanja na daljavo v prvih dveh tednih je Zavod RS za šolstvo v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki in praktiki pripravil Strokovna navodila za ravnateljice in ravnatelje osnovnih šol za izvajanje izobraževanja na daljavo v izrednih razmerah.

Navodila za izobraževanje na daljavo v času razglašene epidemije so namenjena ravnateljem in učiteljem pri načrtovanju, organizaciji in izvedbi aktivnosti izobraževanja na daljavo. Izkušnje šol, učencev in staršev v prvih dveh tednih izvajanja kažejo, da je v obdobju, ki je pred nami, potrebno upoštevati določene dejavnike, na katere opozarjajo tudi strokovnjaki za pedagoško psihologijo, ki se ukvarjajo s psihološkim vidikom procesov učenja in poučevanja.

Ob tem je potrebno poudariti, da mora biti cilj skupnih prizadevanj omogočiti dostop do kakovostnega izobraževanja na daljavo vsem šolajočim, zato je potrebno vsa delovanja osredotočiti na ključne dejavnosti, ki imajo v središču največjo korist učencev.

V nadaljevanju izpostavljamo nekaj najpomembnejših navodil.

Ustrezna prilagoditev bremen za učence
Pri izobraževanju na daljavo učenci, zlasti pri usvajanju novih ciljev in vsebin, potrebujejo 2 do 3 krat več časa,kot če bi bili v šoli. Temu primerno je potrebno prilagoditi obremenitev učencev. Ravnatelj in učitelji naj opustijo razmišljanje, da je izobraževanje na daljavo samo prenos dejavnosti, ki so na urniku, ter razmišljajo o drugačni obliki izvedbe. Možna je skupna priprava gradiva za učence za več predmetov (npr. za vzgojne predmete).

Dvosmerna komunikacija med učencem in učiteljem
Izobraževanje na daljavo vključuje dvosmerno komunikacijo med učencem in učiteljem in sicer pri vseh starostnih skupinah. Tudi na daljavo je učiteljeva povratna informacija izjemnega pomena. Poleg tega imajo učitelji tudi zahtevno vlogo motivatorja in tistega, ki prestreže stisko in učenca podpre. Če je le mogoče, naj učitelji vzpostavijo neposreden stik z učencem, tudi tistim najmlajšim.

Vloga svetovalne službe
Izjemno pomembno vlogo v trenutni situaciji ima svetovalna služba. Ta naj bo ne le na voljo, ampak tudi aktivno s pomočjo učiteljev, ki zaznavajo stisko na terenu, nudi podporo učečim in družinam. Šola naj informira starše in učence o načinih in možnostih sodelovanja s svetovalno službo.

Razporeditev učiteljev glede na zaznane potrebe
Osredotočenje na ključne dejavnosti pomeni, da pri organizaciji dela na daljavo učitelje, zaposlene v dejavnostih razširjenega programa, razporedimo glede na zaznane potrebe, da podprejo učenje temeljnih vsebin. Tako lahko ravnatelj npr. organizira učitelje OPB, učitelje, ki izvajajo interesne dejavnosti, tiste s premajhnim številom ur obveznosti itd., da kot »dežurna služba« nudijo individualno pomoč učencem, ki naloženih nalog ne zmorejo sami opraviti, ali da ti učitelji pomagajo pri organizaciji npr. spletnih sestankov, na katerih se učitelji dogovarjajo o programu za delo učencev doma, prevzamejo skrb za organizacijo dela med oddelki istega razreda ipd.

Dodatna pozornost ciljnim skupinam otrok, ki veljajo za posebej ranljive
Ciljnim skupinam otrok, ki veljajo za posebej ranljive – otroci priseljenci, otroci s posebnimi potrebami, otroci iz neprivilegiranih okolij – posvetimo dodatno pozornost in zanje posebej strukturiramo dejavnosti, s ciljem, da ne bi povečevali digitalnega razkoraka.

Usmeritve za preverjanje in ocenjevanje znanja v osnovni šoli

Pripravili smo priporočila za preverjanje in ocenjevanje znanja pri učenju na daljavo v zdajšnjih kriznih razmerah.

Pozivamo šole, da v mesecu aprilu svoje aktivnosti usmerijo predvsem v preverjanje znanja brez ocenjevanja. Zagotovijo naj vključitev v izobraževanje na daljavo za vse učence, še posebno pozornost pa naj namenijo ranljivim skupinam učencem ter učencem z učnimi in drugimi težavami. Pomembno je, da tudi tem učencem šole omogočijo napredek v njihovem znanju.

Priporočila med drugim tudi določajo, da naj preverjanje znanja ne bo preobsežno. Obremenitev učencev in časovna razporeditev preverjanja naj bo usklajena v strokovnem aktivu in v oddelčnem učiteljskem zboru. Učitelji se naj pri izobraževanju na daljavo osredotočijo le na temeljne cilje učnega načrta glede na standarde znanja in izdelajo načrt izobraževanja na daljavo.

Usmeritve za preverjanje znanja in informacija o ocenjevanju znanja v osnovni šoli

Strokovna navodila za ravnateljice in ravnatelje v programih gimnazij, srednjega strokovnega, srednjega poklicnega in nižjega poklicnega izobraževanja.

Po tem ko so se vrata vzgojno-izobraževalnih zavodov na osnovi Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih z dne 15. 3. 2020 zaprla za čas do preklica so prizadevanja vseh usmerjena v vzpostavitev izobraževanja na daljavo.

Za podporo delu in na podlagi odzivov izvajanja izobraževanja na daljavo v prvih dveh tednih smo na Zavodu RS za šolstvo v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki in praktiki pripravili Strokovna navodila za ravnateljice in ravnatelje v programih gimnazij, srednjega strokovnega, srednjega poklicnega in nižjega poklicnega izobraževanja.  Upamo, da bo gradivo služilo v podporo pri nadaljnjem delu v tem obdobju.

Izobraževanje na daljavo od vseh nas zahteva prilagoditev učnega procesa, ki pa mora v sicer drugačnih izvedbenih oblikah, nemoteno teči dalje. Kljub spremenjenim oblikam izobraževanja naj bodo naši napori tudi v nadalje usmerjeni v zaključevanje pouka skladno z veljavnim šolskim koledarjem.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter