Navodila za izvedbo šolske stopnje tekmovanja s področja zgodovine za učence 8. in 9. razreda osnovne šole v šol. letu 2023/24

Na spletni strani Zavoda RS za šolstvo (zavihek Tekmovanja, zavihek Zgodovina) se nahajajo
Poziv k prijavi udeležencev na selekcijsko tekmovanje s področja zgodovine v šol. letu 2023/24,
Pravilnik o tekmovanju učencev 8. in 9. razreda osnovne šole s področja zgodovine (v nadaljevanju:
Pravilnik), seznam literature in virov, arhiv in koledar tekmovanja ter druga gradiva.

ŠOLSKA STOPNJA TEKMOVANJA

Datum in ura: četrtek, 7. 12. 2023, od 13.00 do 14.00.

Izvedba tekmovanja: Tekmovanje izvede v skladu s Pravilnikom šolska tekmovalna komisija in
predsednik šolske tekmovalne komisije. Tekmovanje poteka s pomočjo strežnika DMFA.

Pred tekmovanjem je treba:
– skleniti pogodbo o obdelavi podatkov (GDPR) z DMFA Slovenije in organizatorjem
tekmovanja (to naredi odgovorna oseba na šoli v meniju O šoli, Pogodbe GDPR);

– na strežniku DMFA aktivirati geslo (https://www.dmfa.si/InfoServer/);

– na strežniku DMFA evidentirati učence (če so učenci že tekmovali, so že na strežniku, če ne, jih
je treba vpisati);

pridobiti soglasje tekmovalcev za obdelavo osebnih podatkov v Informacijskem strežniku
DMFA Slovenije;

urediti matične evidence učencev (na podlagi pridobljenih soglasij za obdelavo osebnih
podatkov tekmovalcev) in uvoziti seznam tekmovalcev na strežnik DMFA;

natisniti prijavnice s soglasjem za objavo rezultatov za tekmovalce in na strežniku DMFA
evidentirati vrnjene podpisane prijavnice;

odločiti o pravici do udeležbe na tekmovanju v skladu s 6. členom Pravilnika; v primeru, da je
tekmovalec učenec s posebnimi potrebami, šolska tekmovalna komisija ravna v skladu s 6. členom
Pravilnika;

pregledati in dopolniti seznam učiteljev mentorjev in drugih strokovnih delavcev, ki bodo
sodelovali pri strokovnem in izvedbenem delu šolskega tekmovanja (predsednik in člani šolske
tekmovalne komisije, nadzorni učitelji);

urediti vloge in pridobiti njihovo soglasje za obdelavo osebnih podatkov v Informacijskem
strežniku DMFA Slovenije (latentne vloge) – vodja tekmovanja in drugi sodelavci morajo ob prvi
prijavi na strežnik podati privolitev o obdelavi osebnih podatkov za namen tekmovanja;

na strežniku DMFA evidentirati komisijo tekmovanja (predsednika in člane šolske
tekmovalne komisije imenuje ravnatelj – naloge teh so opredeljene v 23. in 24. členu Pravilnika);

preveriti ustreznost oz. pravilnost zapisa e-naslovov na informacijskem strežniku;

– dan pred tekmovanjem s strežnika prenesti in natisniti zadostno število tekmovalnih pol za
tekmovalce.

Izvedba tekmovanja:
– šolsko tekmovanje poteka na dan in ob uri, ki sta določena s pozivom k prijavi udeležencev na
selekcijsko tekmovanje s področja zgodovine v šol. letu 2023/24;

– za učence, ki so prijavljeni na tekmovanje in so vrnili podpisane prijavnice, poteka tekmovanje v
prostorih šole
, ki jih določijo šolske tekmovalne komisije.

Po tekmovanju:
– predsednik šolske tekmovalne komisije/vodja tekmovanja s strežnika DMFA prenese navodila
za vrednotenje;

šolska tekmovalna komisija ovrednoti tekmovalne naloge v skladu z navodili za vrednotenje;

– v skladu s časovnico tekmovanja predsednik šolske tekmovalne komisije vnese dosežke oz.
rezultate tekmovalcev na strežnik DMFA;

– v skladu z 39. členom Pravilnika lahko tekmovalec vloži pisni ugovor na vrednotenje nalog, ki ga
naslovi na naslov šolske tekmovalne komisije, ki ugovor tudi obravnava;

šolske tekmovalne komisije omogočijo vpogled v vrednotenje tekmovalnih nalog Državni
tekmovalni komisiji (v nadaljevanju DTK) tako, da jih v skladu z zahtevo DTK skenirajo in
naložijo na strežnik DMFA (samo za tekmovalce, ki imajo na strežniku zabeleženo zahtevo
DTK
)
;

– predsednik šolske tekmovalne komisije na strežniku DMFA evidentira nadzorne učitelje in
učitelje ocenjevalce
za državno tekmovanje in

arhivira tekmovalno dokumentacijo ter hrani izdelke šolskega tekmovanja do konca šolskega leta
(31. 8. 2024).

Vse tekmovalne komisije so odgovorne za tajnost tekmovalnih nalog do začetka tekmovanja
in za anonimnost dosežkov oz. rezultatov vseh tekmovalcev do razglasitve uradnih rezultatov.

Šolske tekmovalne komisije pri izvedbi šolskega tekmovanja upoštevajo časovnico, ki je
razvidna na strežniku DMFA.

V skladu s 30. členom pravilnika bo DTK objavila uradne rezultate najpozneje 14 dni po
tekmovanju. Predsedniku šolske tekmovalne komisije in tekmovalcem so uradni rezultati dostopni
na strežniku DMFA z njihovimi osebnimi gesli.

Na državno tekmovanje se v skladu s 25. členom Pravilnika uvrstijo najboljši tekmovalci s
šolskega tekmovanja. Izbor tekmovalcev opravi DTK po koncu vnosa vseh dosežkov in
opravljenem morebitnem vpogledu v vrednotenje tekmovalnih nalog. Izbrane udeležence državnega
tekmovanja bodo tekmovalci in mentorji lahko videli na strežniku DMFA z objavo uradnih
rezultatov.

Na šolskem tekmovanju bodo tekmovalcem podeljena bronasta priznanja v skladu z 31. členom
Pravilnika.

Državna stopnja tekmovanja

Datum in ura državnega tekmovanja: četrtek, 9. 3. 2024, ob 14.00.

Za državno tekmovanje se upoštevajo literatura in viri državnega tekmovanja ter literatura in viri predhodne ravni tekmovanja, tj. šolske ravni tekmovanja.

Več informacij o izvedbi državnega tekmovanja bo objavljenih v Navodilih DTK za izvedbo državnega
tekmovanja v šolskem letu 2023/24.


V primeru vsebinskih vprašanj, povezanih s tekmovanjem, se obrnite na koordinatorico tekmovanja
Bernardo Gaber (), v primeru tehničnih vprašanj, povezanih z delom na
strežniku DMFA, pa na (podrobna predstavitev opravil na Informacijskem
strežniku DMFA Slovenije je dostopna na spletni strani DMFA (Pogosto zastavljena vprašanja)).

Želimo vam uspešno delo.
Državna tekmovalna komisij