Interdisciplinarni tematski sklop (ITS)

ITS – Interdisciplinarni tematski sklop je vsebinsko zaokrožena celota, s katero se uresničujejo in poglabljajo medsebojno povezani cilji najmanj treh disciplin oziroma predmetov. Je sestavina izbirnega dela programa gimnazija (brez športnih oddelkov), zato se načrt ITS oblikuje na podlagi učnih načrtov izbirnih predmetov, posebnih (izbirnih) znanj iz učnih načrtov obveznih predmetov, lahko pa tudi kroskurikularnih tem (kot so npr. knjižnično informacijsko znanje, okoljska vzgoja) ali izbirnih znanj drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela (aktivno državljanstvo), ki so potrjeni za program splošne gimnazije, in sicer v obsegu 105 ur letno v 2. in/ali 3. letniku.

ITS temelji na sodobnih didaktičnih pristopih in strategijah dela. Načrtuje in izvaja ga učiteljski tim tako, da predvidi avtentične učne situacije, povezovanje teorije s prakso in timsko delo dijakov, s čimer pri slednjih omogoča usvajanje novih, tudi aplikativnih znanj in razvoj veščin, spodbuja njihovo ustvarjalnost, inovativnost, sposobnost kritične presoje, sodelovalno kulturo in samostojnost. S tem ko dijaki  sooblikujejo pouk, se uresničujejo tudi njihovi posebni interesi in podpirajo individualni potenciali.

Z ITS spodbujamo povezovanje znanja različnih disciplin in reševanje kompleksnih  problemov, s tem pa usvajanje znanja na višjih taksonomskih ravneh oz. krepitev kompleksnih miselnih procesov in veščin. Učenje skozi avtentične življenjske situacije omogoča aktivno spoznavanje okolja in delovanje v družbi, s čimer se krepijo razumevanje in čut za smiselno sodelovanje v družbi. 

Ob zaključku dvoletne spremljave uvajanja ITS v šolsko prakso smo pripravili priročnik s kratkimi napotki za organizacijo, načrtovanje in izvajanje ITS, orodji za delo in primeri dobrih praks. Neposredno izmenjavo izkušenj izvajalcev omogoča spletna učilnica, Zavod RS za šolstvo pa zagotavlja podporo šolam tudi z organizacijo izobraževanj in svetovanjem.