IL Scientix NA-MA

V okviru projekta IL Scientix 2 NA-MA so nastali izobraževalni lističi (IL) Scientix NA-MA za aktivno učenje naravoslovja in matematike. Skupaj z didaktičnimi napotki so javno objavljeni v Sodelov@lnici NA-MA in Digitalni bralnici Zavoda RS za šolstvo.

Vsebinsko so lističi razdeljeni v tri večje sklope. Prva stran lističev predstavlja osnovne informacije o skupnosti Scientix, opredelitev sklopa in kratko predstavitev aktivnosti. Druga stran IL je namenjena samostojni aktivnosti učencev. Sklopi pa so naslednji:

V prvi seriji lističev najdete sedem primerov dejavnosti in idej, ki usmerjajo k aktivnemu, samostojnemu učenju, sodelovanju in vključevanju vseh učencev.

  • NA-MA EKSPERIMENT ali POSKUS, kjer so predstavljeni kratki in atraktivni eksperimenti, s katerimi učenci lahko razvijajo osnovne naravoslovne pojme in pojave, poglabljajo razumevanje, povezujejo znanje in razvijajo eksperimentalne raziskovalne veščine;
  • NA-MA DEJAVNOSTI, ki spodbujajo samostojne aktivnosti učencev v različnih izvedbenih oblikah, povezane z eksperimentalnim delom, z vizualizacijo, projektnim sodelovalnim delom, terenskim delom, smiselno rabo IKT;
  • NA-MA RAZVIJA PISMENOST (naravoslovno, matematično, digitalno, bralno), ki se pri učencih odraža v zmožnostih pridobivanja informacij, povezovanja znanja, sklepanja, interpretiranja, kritičnega primerjanja in vrednotenja informacij …

V pripravi je naslednja serija IL.