Youth Start – Podjetnostni izzivi

Trajanje projekta: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017

Podjetnost, ki se pojavlja v kombinaciji s samoiniciativnostjo, je ena izmed osmih ključnih kompetenc, ki jih opredeljuje evropski referenčni okvir ključnih kompetenc (2006). Z vidika kurikuluma gre za kroskurikularno oz. transverzalno kompetenco, ki vključuje kreativnost, kritično mišljenje, inovativnost, prevzemanje odgovornosti ter sposobnost načrtovanja in upravljanja projektov, da bi dosegli določene cilje. Namen mednarodnega projekta je izboljšanje učinkovitosti in uspešnosti izobraževalnih sistemov pri izvajanju inovativnih politik razvijanja podjetnost in uvajanju praktičnih ukrepov za spodbujanje podjetnosti v šolah. S projektom bomo razvijali modele za spodbujanje podjetnosti v šolah na osnovi izkustvenega učenja.

Spletna stran projekta: https://www.zrss.si/ustart/ in http://www.youthstartproject.eu/