Vrednotenje prečnih veščin na področju naravoslovja, matematike in tehnologije

Temeljni cilj projekta ATS STEM – Assessment of Transversal skills on STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) je razvijati in preizkušati sodobne didaktične pristope, ki omogočajo spodbujanje, spremljanje ter vrednotenje kompetenc/veščin na področjih naravoslovja, matematike in tehnologije s pomočjo IKT. 

V projektu ATS STEM sodeluje dvanajst partnerskih inštitucij v osmih evropskih državah (Irska, Belgija, Finska, Slovenija, Ciper, Španija, Avstrija in Švedska). V Sloveniji koordinira ta projekt Zavod RS za šolstvo v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport.

V Sloveniji je v projekt vključenih sedemnajst osnovnih šol, v okviru katerih sodeluje več kot sto učiteljev t. i. STEM-predmetov (tj. naravoslovja, tehnike in tehnologije ter računalništva in matematike). Na podlagi v projektu zastavljenega okvirja koncepta (Slika 1), ki smo ga oblikovali partnerji, je ključna naloga učiteljev načrtovanje medpredmetnih STEM-učnih enot/sklopov oz. dejavnosti, ki temeljijo na sodobnih didaktičnih pristopih in omogočajo vrednotenje prečnih veščin na STEM-področju s pomočjo IKT. 

Slika 1:  Okvir koncepta projekta ATS STEM

V šolskem letu 2020/21 bo v vseh partnerskih državah potekala pilotna izvedba projekta in evalvacija dosežkov. V kvantitativno evalvacijo pilotne raziskave bo vključena samoevalvacija vseh učencev na področju STEM-kompetenc/veščin. Kvalitativna evalvacija pa bo izvedena na podlagi opazovanj pouka, intervjujev z različnimi deležniki ter analize dokazov, ki bodo nastali v okviru dejavnosti za vrednotenje STEM-kompetenc/veščin. 

Rezultati projekta bodo odgovorili na nekaj ključnih vprašanj, povezanih tako z načeli načrtovanja STEM-učnih enot/sklopov kot tudi z digitalnim spremljanjem in vrednotenjem prečnih veščin oz. STEM-kompetenc pri učencih.

Za potrebe projekta smo v Sloveniji oblikovali tudi model prečnih veščin (Slika 2), ki na področju STEM-kompetenc/veščin sovpada s konceptom projekta.  

Slika 2: Model prečnih veščin na ZRSŠ

Spletna stran projekta: http://www.atsstem.eu/

Čas trajanja projekta: 1. 2. 2019–31. 1. 2022