POGUM


Projekt POGUM
ZRSS Barvni ležeči logo

Ključna cilja projekta POGUM – Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah (POdjetnost, Gradnik zaUpanja Mladih) sta:
• razvoj, preizkušanje, implementacija, spremljanje in evalviranje celovitega modela podjetnosti v osnovni šoli in odprtega ter prožnega prehajanja med osnovno šolo in okoljem;
• opolnomočenje učencev v osnovni šoli in strokovnih delavcev (učiteljev, svetovalnih delavcev, drugih strokovnih delavcev, vodstvenih delavcev in ravnateljev v OŠ) na področju razvijanja kompetence podjetnosti.

V projektu bomo spodbujali način razmišljanja in razumevanja podjetnosti v osnovnih šolah kot zmožnost za razvijanje ustvarjalnosti, inovativnosti in proaktivnosti posameznika in skupin.


V projektu si prizadevamo za razumevanje podjetnosti, ki presega razumevanje podjetniških krožkov, priprav na tekmovanje v podjetništvu ipd. V povezavi s kompetenco podjetnosti (EntreComp) in v skladu s premišljenimi nameni na ravni vzgoje in izobraževanja projekt omogoča:
• da bi učenci, starši, lokalne skupnosti in celotna družba posvečali več pozornosti oblikovanju osebnosti za dvig sposobnosti za problemski pristop k učenju, reflektirano delo v skupini ter za načrtovanje lastne življenjske poti in vztrajanju pri njej, hkrati pa tudi sposobnosti za povezovanje skrbi zase s skrbjo za druge in za okolje
• da šola (poleg omenjenega) krepi še sposobnosti samoregulacije, toleranco, iniciativnost in proaktivnost ipd.

Šolarjem in strokovnemu osebju (učiteljem, svetovalnim delavcem, drugim strokovnim in vodstvenim delavcem v osnovnih šolah) želimo omogočiti razumevanje kompetence podjetnosti, da bi jo lahko uspešno implementirali v učni proces obveznega kurikula ter skozi druge dejavnosti, ki jih šole izvajajo v času šolanja šoloobveznih otrok. To bomo dosegli tako, da bomo v razvojnih timih konzorcijskih partnerjev razvili modele razvijanja podjetnosti, jih preizkusili, spremljali, ovrednotili in izvajali prožen prehod med izobraževanjem in okoljem (za boljše vključevanje šole v okolje z različnimi zainteresiranimi akterji v okolju). Želimo, da bi kompetenca podjetnosti in inovativnosti postala del kulture okolja.

Mladim želimo omogočiti način razmišljanja, da bodo s prenosom znanja in zmožnosti (iz šolskega okolja navzven) delovali proaktivno in samoiniciativno, kar naj bi prispevalo k uspešnemu oblikovanju karierne orientacije.

Konceptualni model kompetence podjetnosti

Konceptualni model kompetence podjetnosti je zaokrožen v razvoju veščin znotraj posameznega področja: od IDEJ IN PRILOŽNOSTI, preko VIROV, do prenosa idej v prakso – AKCIJE.

Razvoj posamezne veščine temelji na didaktični izvedbi pouka, zato bo delo razvojnih timov v projektu usmerjeno v didaktične strategije, ki spodbujajo kompetenco podjetnosti in inovativnosti. Poleg tega bo v projektu sočasno delovala tudi razvojna skupina pedagoškega vodenja s poudarkom na vzpostavitvi in vodenju učeče se skupnosti.

Dejavnosti, ki sledijo k doseganju rezultatov projekta

Vsebinsko-konceptualni del:
• konceptualizacija kompetence podjetnosti v šolskem prostoru RS pri vključevanju
podpornega okolja, kar je osnova za vzpodbujanje trajnostnega razvoja;
• dokument za spremljanje in analizo stanja razvijanja kompetence podjetnosti na ravni osnovne šole;
• model/modeli za razvijanje kompetence podjetnosti na osnovi kompetenčnega okvira na vseh štirih
področjih (okolje, sociala, kultura in gospodarstvo);
• pripravljeni načini ugotavljanja lastnih močnih področij za učence na poti karierne orientacije.

Pedagoško-didaktični del:
• razvite strategije, didaktični pristopi oz. prakse za razvijanje kompetence podjetnosti v osnovni šoli;
• didaktični materiali in programi usposabljanja strokovnih delavcev (v obliki delavnic, predavanj, aktivnosti na daljavo);
• materiali za razvijanje kompetence podjetnosti na ravni šole in razreda;
• publikacija z didaktičnimi gradivi za širšo uporabo v slovenskih osnovnih šolah;
• oblikovana javna interaktivna spletna stran z naborom rezultatov projekta za razvoj kompetence podjetnosti po zaključenem projektu.

Na ravni države je MIZŠ skrbnik za izvajanje projekta preko strateškega sveta. Ta je neposredno povezan s strateškim timom projekta, ki sprejema ključne odločitve dela v projektu.

Razvojni tim:

 • tim za konceptualizacijo kompetence podjetnosti na področju vzgoje in izobraževanja v Sloveniji ter
 • trije delovni timi (za ‘ideje in priložnosti’, za ‘vire’ in za ‘akcijo’), ki usmerjajo in povezujejo aktivnosti v projektu med šolami in ostalimi člani konzorcija.

V okviru vsake organizacijske enote Zavoda RS za šolstvo deluje mreža konzorcijskih partnerjev (3 ali 4 razvojne šole ter 9 ali 10 implementacijskih šol in ostali člani konzorcija), ki implementirajo ideje in načrtovane aktivnosti v procesu razvijanja kompetence podjetnosti skozi učno prakso. Na način, da skozi učni proces učenci rešujejo dejanske probleme lokalne skupnosti, se oblikuje proces prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem.

Konzorcijski partnerji:

 • Zavod RS za šolstvo – poslovodeči v konzorciju;
 • Izobraževalne ustanove: 120 osnovnih šol, 30 razvojnih in 90 implementacijskih šol;
 • Univerza v Ljubljani: Pedagoška fakulteta Ljubljana;
 • Univerza na Primorskem: Pedagoška fakulteta Koper;
 • Šola za ravnatelje;
 • CEED SLOVENIJA in Gospodarska zbornica Slovenije (področje gospodarstva);
 • Simbioza Genesis (socialno področje);
 • Zveza kulturnih društev Slovenije (področje kulture);
 • Center arhitekture Slovenija;
 • Institut Jožef Štefan (okoljevarstveno področje).

Razvojni vzgojno-izobraževalni zavodi:

1. OSNOVNA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA;
2. CENTER ZA KOMUNIKACIJO, SLUH IN GOVOR PORTOROŽ;
3. OSNOVNA ŠOLA CELJE;
4. JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD I. OSNOVNA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA;
5. OSNOVNA ŠOLA 8 TALCEV LOGATEC;
6. OSNOVNA ŠOLA ANTONA GLOBOČNIKA POSTOJNA;
7. OSNOVNA ŠOLA ANTONA UKMARJA KOPER SCUOLA ELEMENTARE ANTON UKMAR CAPODISTRIA;
8. OSNOVNA ŠOLA BELOKRANJSKEGA ODREDA SEMIČ;
9. OSNOVNA ŠOLA FRANCETA PREŠERNA KRANJ;
10. OSNOVNA ŠOLA HRUŠEVEC-ŠENTJUR;
11. OSNOVNA ŠOLA IVANA GROHARJA;
12. OSNOVNA ŠOLA KOROŠKI JEKLARJI;
13. OSNOVNA ŠOLA LAVA;
14. OSNOVNA ŠOLA LUCIJANA BRATKOVIČA BRATUŠA RENČE;
15. OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA;
16. OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK;
17. OSNOVNA ŠOLA NEZNANIH TALCEV DRAVOGRAD;
18. OSNOVNA ŠOLA OREHEK KRANJ;
19. OSNOVNA ŠOLA POHORSKEGA ODREDA SLOVENSKA BISTRICA;
20. OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA MARIBOR;
21. OSNOVNA ŠOLA SEČOVLJE;
22. OŠ CERKLJE OB KRKI;
23. OŠ FRANCETA PREŠERNA ČRENŠOVCI;
24. OŠ III MURSKA SOBOTA;
25. OŠ KAJETANA KOVIČA POLJČANE;
26. OŠ KANAL;
27. OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA BISTRICA;
28. OŠ SOLKAN;
29. OŠ TABOR LOGATEC;
30. OŠ TREBNJE.

Implementacijski vzgojno-izobraževalni zavodi:

1. CENTER ZA SLUH IN GOVOR MARIBOR;
2. DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA LENDAVA II.;
3. OSNOVNA ŠOLA ANTONA BEZENŠKA FRANKOLOVO;
4. OSNOVNA ŠOLA ANTONA INGOLIČA SPODNJA POLSKAVA;
5. OSNOVNA ŠOLA ANTONA MARTINA SLOMŠKA VRHNIKA;
6. OSNOVNA ŠOLA ANTONA ŠIBELJA-STJENKA KOMEN;
7. OSNOVNA ŠOLA ANTONA TOMAŽA LINHARTA RADOVLJICA;
8. OSNOVNA ŠOLA BENEDIKT;
9. OSNOVNA ŠOLA BISTRICA;
10. OSNOVNA ŠOLA BRATOV LETONJA ŠMARTNO;
11. OSNOVNA ŠOLA BREG;
12. OSNOVNA ŠOLA CERKVENJAK-VITOMARCI;
13. OSNOVNA ŠOLA DANILE KUMAR;
14. OSNOVNA ŠOLA DAVORINA JENKA CERKLJE NA GORENJSKEM;
15. OSNOVNA ŠOLA DOB;
16. OSNOVNA ŠOLA DR. ALEŠ BEBLER-PRIMOŽ HRVATINI;
17. OSNOVNA ŠOLA DR. JANEZA MENCINGERJA BOHINJSKA BISTRICA;
18. OSNOVNA ŠOLA DR. MIHAJLA ROSTOHARJA KRŠKO;
19. OSNOVNA ŠOLA DRAGA BAJCA VIPAVA;
20. OSNOVNA ŠOLA DRAGA KOBALA MARIBOR;
21. OSNOVNA ŠOLA FRANA KOCBEKA GORNJI GRAD;
22. OSNOVNA ŠOLA FRANJA MALGAJA ŠENTJUR;
23. OSNOVNA ŠOLA GABROVKA – DOLE;
24. OSNOVNA ŠOLA GUSTAVA ŠILIHA MARIBOR;
25. OSNOVNA ŠOLA GUSTAVA ŠILIHA, VELENJE;
26. OSNOVNA ŠOLA ISTRSKEGA ODREDA GRAČIŠČE;
27. OSNOVNA ŠOLA IVANA CANKARJA;
28. OSNOVNA ŠOLA IVANJKOVCI;
29. OSNOVNA ŠOLA JANKA PADEŽNIKA MARIBOR;
30. OSNOVNA ŠOLA JELA JANEŽIČA;
31. OSNOVNA ŠOLA JOSIPA VANDOTA KRANJSKA GORA;
32. OSNOVNA ŠOLA KOLEZIJA;
33. OSNOVNA ŠOLA KOMANDANTA STANETA DRAGATUŠ;
34. OSNOVNA ŠOLA KOMENDA MOSTE;
35. OSNOVNA ŠOLA KOPER SCUOLA ELEMENTARE CAPODISTRIA;
36. OSNOVNA ŠOLA KOZARA NOVA GORICA;
37. OSNOVNA ŠOLA KRIŽE;
38. OSNOVNA ŠOLA KRMELJ;
39. OSNOVNA ŠOLA LEONA ŠTUKLJA MARIBOR;
40. OSNOVNA ŠOLA LIVADA VELENJE;
41. OSNOVNA ŠOLA LJUBO ŠERCER;
42. OSNOVNA ŠOLA LJUDSKI VRT;
43. OSNOVNA ŠOLA LOČE;
44. OSNOVNA ŠOLA MAKSA DURJAVE MARIBOR;
45. OSNOVNA ŠOLA MARTINA KONŠAKA MARIBOR;
46. OSNOVNA ŠOLA MATIJE ČOPA KRANJ;
47. OSNOVNA ŠOLA METLIKA;
48. OSNOVNA ŠOLA MEŽICA;
49. OSNOVNA ŠOLA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU;
50. OSNOVNA ŠOLA MIŠKA KRANJCA;
51. OSNOVNA ŠOLA NAZARJE;
52. OSNOVNA ŠOLA OB DRAVINJI;
53. OSNOVNA ŠOLA OB RINŽI KOČEVJE;
54. OSNOVNA ŠOLA PODGORJE PRI SLOVENJ GRADCU;
55. OSNOVNA ŠOLA POHORSKEGA BATALJONA OPLOTNICA;
56. OSNOVNA ŠOLA RADA ROBIČA LIMBUŠ;
57. OSNOVNA ŠOLA SVETI TOMAŽ;
58. OSNOVNA ŠOLA ŠENČUR;
59. OSNOVNA ŠOLA ŠENTVID;
60. OSNOVNA ŠOLA ŠKOFJA LOKA – MESTO;
61. OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO;
62. OSNOVNA ŠOLA TRŽIČ;
63. OSNOVNA ŠOLA VERŽEJ;
64. OSNOVNA ŠOLA VIDE PREGARC;
65. OSNOVNA ŠOLA VIŽMARJE-BROD;
66. OSNOVNA ŠOLA VOJNIK;
67. OŠ ANGELA BESEDNJAKA;
68. OŠ APAČE;
69. OŠ BREŽICE;
70. OŠ CIRILA KOSMAČA PIRAN;
71. OŠ DANILA LOKARJA AJDOVŠČINA;
72. OŠ DOBROVO;
73. OŠ DR. A. TRSTENJAKA NEGOVA;
74. OŠ DRSKA;
75. OŠ FRAM;
76. OŠ FRANCA ROZMANA STANETA MARIBOR;
77. OŠ GRAD;
78. OŠ HAJDINA;
79. OŠ IVANA CANKARJA LJUTOMER, PODRUŽNICA CVETKA GOLARJA;
80. OŠ KAJETANA KOVIČA RADENCI;
81. OŠ KAPELA;
82. OŠ KUZMA;
83. OŠ MOKRONOG;
84. OŠ SVETI JURIJ;
85. OŠ ŠEMPAS;
86. OŠ ŠENTJERNEJ;
87. OSNOVNA ŠOLA KUNGOTA;
88. OSNOVNA ŠOLA RUDOLFA MAISTRA;
89. OSNOVNA ŠOLA MISLINJA;
90. OSNOVNA ŠOLA JANKA KERSNIKA BRDO.

Organizacija projekta:

Vodja projekta: Tatjana Krapše

Strateški tim
Sestava:
• predstavniki Zavoda RS za šolstvo;
• predstavniki vseh konzorcijskih partnerjev brez VIZ;
• predstavniki VIZ – ravnatelji.

Razvojni tim
Sestava:
• predstavniki ZRSŠ;
• predstavniki fakultet in Pedagoški inštitut ter
• predstavniki strokovnih delavcev razvojnih VIZ.

Finančna podpora

Skupna višina sredstev, namenjena za izvedbo projekta, znaša 3.299.864,57 EUR. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kazalo