POGUM

Projekt POGUM
ZRSS Barvni ležeči logo

Ključna cilja projekta POGUM – Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah (POdjetnost, Gradnik zaUpanja Mladih) sta:
• razvoj, preizkušanje, implementacija, spremljanje in evalviranje celovitega modela podjetnosti v osnovni šoli in odprtega ter prožnega prehajanja med osnovno šolo in okoljem;
• opolnomočenje učencev v osnovni šoli in strokovnih delavcev (učiteljev, svetovalnih delavcev, drugih strokovnih delavcev, vodstvenih delavcev in ravnateljev v OŠ) na področju razvijanja kompetence podjetnosti.

V projektu bomo spodbujali način razmišljanja in razumevanja podjetnosti v osnovnih šolah kot zmožnost za razvijanje ustvarjalnosti, inovativnosti in proaktivnosti posameznika in skupin.


V projektu si prizadevamo za razumevanje podjetnosti, ki presega razumevanje podjetniških krožkov, priprav na tekmovanje v podjetništvu ipd. V povezavi s kompetenco podjetnosti (EntreComp) in v skladu s premišljenimi nameni na ravni vzgoje in izobraževanja projekt omogoča:
• da bi učenci, starši, lokalne skupnosti in celotna družba posvečali več pozornosti oblikovanju osebnosti za dvig sposobnosti za problemski pristop k učenju, reflektirano delo v skupini ter za načrtovanje lastne življenjske poti in vztrajanju pri njej, hkrati pa tudi sposobnosti za povezovanje skrbi zase s skrbjo za druge in za okolje
• da šola (poleg omenjenega) krepi še sposobnosti samoregulacije, toleranco, iniciativnost in proaktivnost ipd.

Šolarjem in strokovnemu osebju (učiteljem, svetovalnim delavcem, drugim strokovnim in vodstvenim delavcem v osnovnih šolah) želimo omogočiti razumevanje kompetence podjetnosti, da bi jo lahko uspešno implementirali v učni proces obveznega kurikula ter skozi druge dejavnosti, ki jih šole izvajajo v času šolanja šoloobveznih otrok. To bomo dosegli tako, da bomo v razvojnih timih konzorcijskih partnerjev razvili modele razvijanja podjetnosti, jih preizkusili, spremljali, ovrednotili in izvajali prožen prehod med izobraževanjem in okoljem (za boljše vključevanje šole v okolje z različnimi zainteresiranimi akterji v okolju). Želimo, da bi kompetenca podjetnosti in inovativnosti postala del kulture okolja.

Mladim želimo omogočiti način razmišljanja, da bodo s prenosom znanja in zmožnosti (iz šolskega okolja navzven) delovali proaktivno in samoiniciativno, kar naj bi prispevalo k uspešnemu oblikovanju karierne orientacije.

Konceptualni model kompetence podjetnosti

Konceptualni model kompetence podjetnosti je zaokrožen v razvoju veščin znotraj posameznega področja: od IDEJ IN PRILOŽNOSTI, preko VIROV, do prenosa idej v prakso – AKCIJE.

Razvoj posamezne veščine temelji na didaktični izvedbi pouka, zato bo delo razvojnih timov v projektu usmerjeno v didaktične strategije, ki spodbujajo kompetenco podjetnosti in inovativnosti. Poleg tega bo v projektu sočasno delovala tudi razvojna skupina pedagoškega vodenja s poudarkom na vzpostavitvi in vodenju učeče se skupnosti.

Dejavnosti, ki sledijo k doseganju rezultatov projekta

Vsebinsko-konceptualni del:
• konceptualizacija kompetence podjetnosti v šolskem prostoru RS pri vključevanju
podpornega okolja, kar je osnova za vzpodbujanje trajnostnega razvoja;
• dokument za spremljanje in analizo stanja razvijanja kompetence podjetnosti na ravni osnovne šole;
• model/modeli za razvijanje kompetence podjetnosti na osnovi kompetenčnega okvira na vseh štirih
področjih (okolje, sociala, kultura in gospodarstvo);
• pripravljeni načini ugotavljanja lastnih močnih področij za učence na poti karierne orientacije.

Pedagoško-didaktični del:
• razvite strategije, didaktični pristopi oz. prakse za razvijanje kompetence podjetnosti v osnovni šoli;
• didaktični materiali in programi usposabljanja strokovnih delavcev (v obliki delavnic, predavanj, aktivnosti na daljavo);
• materiali za razvijanje kompetence podjetnosti na ravni šole in razreda;
• publikacija z didaktičnimi gradivi za širšo uporabo v slovenskih osnovnih šolah;
• oblikovana javna interaktivna spletna stran z naborom rezultatov projekta za razvoj kompetence podjetnosti po zaključenem projektu.

Na ravni države je MIZŠ skrbnik za izvajanje projekta preko strateškega sveta. Ta je neposredno povezan s strateškim timom projekta, ki sprejema ključne odločitve dela v projektu.

Razvojni tim:

 • tim za konceptualizacijo kompetence podjetnosti na področju vzgoje in izobraževanja v Sloveniji ter
 • trije delovni timi (za ‘ideje in priložnosti’, za ‘vire’ in za ‘akcijo’), ki usmerjajo in povezujejo aktivnosti v projektu med šolami in ostalimi člani konzorcija.

V okviru vsake organizacijske enote Zavoda RS za šolstvo deluje mreža konzorcijskih partnerjev (3 ali 4 razvojne šole ter 9 ali 10 implementacijskih šol in ostali člani konzorcija), ki implementirajo ideje in načrtovane aktivnosti v procesu razvijanja kompetence podjetnosti skozi učno prakso. Na način, da skozi učni proces učenci rešujejo dejanske probleme lokalne skupnosti, se oblikuje proces prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem.

Gradiva, ki so nastala v okviru projekta POGUM so dosegljiva v digitalni bralnici ZRSŠ.

Konzorcijski partnerji:

 • Zavod RS za šolstvo – poslovodeči v konzorciju;
 • Izobraževalne ustanove: 120 osnovnih šol, 30 razvojnih in 90 implementacijskih šol;
 • Univerza v Ljubljani: Pedagoška fakulteta Ljubljana;
 • Univerza na Primorskem: Pedagoška fakulteta Koper;
 • Šola za ravnatelje;
 • CEED SLOVENIJA in Gospodarska zbornica Slovenije (področje gospodarstva);
 • Simbioza Genesis (socialno področje);
 • Zveza kulturnih društev Slovenije (področje kulture);
 • Center arhitekture Slovenija;
 • Institut Jožef Štefan (okoljevarstveno področje).

Razvojni vzgojno-izobraževalni zavodi:

1. OSNOVNA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA;
2. CENTER ZA KOMUNIKACIJO, SLUH IN GOVOR PORTOROŽ;
3. OSNOVNA ŠOLA CELJE;
4. JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD I. OSNOVNA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA;
5. OSNOVNA ŠOLA 8 TALCEV LOGATEC;
6. OSNOVNA ŠOLA ANTONA GLOBOČNIKA POSTOJNA;
7. OSNOVNA ŠOLA ANTONA UKMARJA KOPER SCUOLA ELEMENTARE ANTON UKMAR CAPODISTRIA;
8. OSNOVNA ŠOLA BELOKRANJSKEGA ODREDA SEMIČ;
9. OSNOVNA ŠOLA FRANCETA PREŠERNA KRANJ;
10. OSNOVNA ŠOLA HRUŠEVEC-ŠENTJUR;
11. OSNOVNA ŠOLA IVANA GROHARJA;
12. OSNOVNA ŠOLA KOROŠKI JEKLARJI;
13. OSNOVNA ŠOLA LAVA;
14. OSNOVNA ŠOLA LUCIJANA BRATKOVIČA BRATUŠA RENČE;
15. OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA;
16. OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK;
17. OSNOVNA ŠOLA NEZNANIH TALCEV DRAVOGRAD;
18. OSNOVNA ŠOLA OREHEK KRANJ;
19. OSNOVNA ŠOLA POHORSKEGA ODREDA SLOVENSKA BISTRICA;
20. OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA MARIBOR;
21. OSNOVNA ŠOLA SEČOVLJE;
22. OŠ CERKLJE OB KRKI;
23. OŠ FRANCETA PREŠERNA ČRENŠOVCI;
24. OŠ III MURSKA SOBOTA;
25. OŠ KAJETANA KOVIČA POLJČANE;
26. OŠ KANAL;
27. OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA BISTRICA;
28. OŠ SOLKAN;
29. OŠ TABOR LOGATEC;
30. OŠ TREBNJE.

Implementacijski vzgojno-izobraževalni zavodi:

1. CENTER ZA SLUH IN GOVOR MARIBOR;
2. DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA LENDAVA II.;
3. OSNOVNA ŠOLA ANTONA BEZENŠKA FRANKOLOVO;
4. OSNOVNA ŠOLA ANTONA INGOLIČA SPODNJA POLSKAVA;
5. OSNOVNA ŠOLA ANTONA MARTINA SLOMŠKA VRHNIKA;
6. OSNOVNA ŠOLA ANTONA ŠIBELJA-STJENKA KOMEN;
7. OSNOVNA ŠOLA ANTONA TOMAŽA LINHARTA RADOVLJICA;
8. OSNOVNA ŠOLA BENEDIKT;
9. OSNOVNA ŠOLA BISTRICA;
10. OSNOVNA ŠOLA BRATOV LETONJA ŠMARTNO;
11. OSNOVNA ŠOLA BREG;
12. OSNOVNA ŠOLA CERKVENJAK-VITOMARCI;
13. OSNOVNA ŠOLA DANILE KUMAR;
14. OSNOVNA ŠOLA DAVORINA JENKA CERKLJE NA GORENJSKEM;
15. OSNOVNA ŠOLA DOB;
16. OSNOVNA ŠOLA DR. ALEŠ BEBLER-PRIMOŽ HRVATINI;
17. OSNOVNA ŠOLA DR. JANEZA MENCINGERJA BOHINJSKA BISTRICA;
18. OSNOVNA ŠOLA DR. MIHAJLA ROSTOHARJA KRŠKO;
19. OSNOVNA ŠOLA DRAGA BAJCA VIPAVA;
20. OSNOVNA ŠOLA DRAGA KOBALA MARIBOR;
21. OSNOVNA ŠOLA FRANA KOCBEKA GORNJI GRAD;
22. OSNOVNA ŠOLA FRANJA MALGAJA ŠENTJUR;
23. OSNOVNA ŠOLA GABROVKA – DOLE;
24. OSNOVNA ŠOLA GUSTAVA ŠILIHA MARIBOR;
25. OSNOVNA ŠOLA GUSTAVA ŠILIHA, VELENJE;
26. OSNOVNA ŠOLA ISTRSKEGA ODREDA GRAČIŠČE;
27. OSNOVNA ŠOLA IVANA CANKARJA;
28. OSNOVNA ŠOLA IVANJKOVCI;
29. OSNOVNA ŠOLA JANKA PADEŽNIKA MARIBOR;
30. OSNOVNA ŠOLA JELA JANEŽIČA;
31. OSNOVNA ŠOLA JOSIPA VANDOTA KRANJSKA GORA;
32. OSNOVNA ŠOLA KOLEZIJA;
33. OSNOVNA ŠOLA KOMANDANTA STANETA DRAGATUŠ;
34. OSNOVNA ŠOLA KOMENDA MOSTE;
35. OSNOVNA ŠOLA KOPER SCUOLA ELEMENTARE CAPODISTRIA;
36. OSNOVNA ŠOLA KOZARA NOVA GORICA;
37. OSNOVNA ŠOLA KRIŽE;
38. OSNOVNA ŠOLA KRMELJ;
39. OSNOVNA ŠOLA LEONA ŠTUKLJA MARIBOR;
40. OSNOVNA ŠOLA LIVADA VELENJE;
41. OSNOVNA ŠOLA LJUBO ŠERCER;
42. OSNOVNA ŠOLA LJUDSKI VRT;
43. OSNOVNA ŠOLA LOČE;
44. OSNOVNA ŠOLA MAKSA DURJAVE MARIBOR;
45. OSNOVNA ŠOLA MARTINA KONŠAKA MARIBOR;
46. OSNOVNA ŠOLA MATIJE ČOPA KRANJ;
47. OSNOVNA ŠOLA METLIKA;
48. OSNOVNA ŠOLA MEŽICA;
49. OSNOVNA ŠOLA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU;
50. OSNOVNA ŠOLA MIŠKA KRANJCA;
51. OSNOVNA ŠOLA NAZARJE;
52. OSNOVNA ŠOLA OB DRAVINJI;
53. OSNOVNA ŠOLA OB RINŽI KOČEVJE;
54. OSNOVNA ŠOLA PODGORJE PRI SLOVENJ GRADCU;
55. OSNOVNA ŠOLA POHORSKEGA BATALJONA OPLOTNICA;
56. OSNOVNA ŠOLA RADA ROBIČA LIMBUŠ;
57. OSNOVNA ŠOLA SVETI TOMAŽ;
58. OSNOVNA ŠOLA ŠENČUR;
59. OSNOVNA ŠOLA ŠENTVID;
60. OSNOVNA ŠOLA ŠKOFJA LOKA – MESTO;
61. OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO;
62. OSNOVNA ŠOLA TRŽIČ;
63. OSNOVNA ŠOLA VERŽEJ;
64. OSNOVNA ŠOLA VIDE PREGARC;
65. OSNOVNA ŠOLA VIŽMARJE-BROD;
66. OSNOVNA ŠOLA VOJNIK;
67. OŠ ANGELA BESEDNJAKA;
68. OŠ APAČE;
69. OŠ BREŽICE;
70. OŠ CIRILA KOSMAČA PIRAN;
71. OŠ DANILA LOKARJA AJDOVŠČINA;
72. OŠ DOBROVO;
73. OŠ DR. A. TRSTENJAKA NEGOVA;
74. OŠ DRSKA;
75. OŠ FRAM;
76. OŠ FRANCA ROZMANA STANETA MARIBOR;
77. OŠ GRAD;
78. OŠ HAJDINA;
79. OŠ IVANA CANKARJA LJUTOMER, PODRUŽNICA CVETKA GOLARJA;
80. OŠ KAJETANA KOVIČA RADENCI;
81. OŠ KAPELA;
82. OŠ KUZMA;
83. OŠ MOKRONOG;
84. OŠ SVETI JURIJ;
85. OŠ ŠEMPAS;
86. OŠ ŠENTJERNEJ;
87. OSNOVNA ŠOLA KUNGOTA;
88. OSNOVNA ŠOLA RUDOLFA MAISTRA;
89. OSNOVNA ŠOLA MISLINJA;
90. OSNOVNA ŠOLA JANKA KERSNIKA BRDO.

Organizacija projekta:

Vodja projekta: Tatjana Krapše

Strateški tim
Sestava:
• predstavniki Zavoda RS za šolstvo;
• predstavniki vseh konzorcijskih partnerjev brez VIZ;
• predstavniki VIZ – ravnatelji.

Razvojni tim
Sestava:
• predstavniki ZRSŠ;
• predstavniki fakultet in Pedagoški inštitut ter
• predstavniki strokovnih delavcev razvojnih VIZ.

Finančna podpora

Skupna višina sredstev, namenjena za izvedbo projekta, znaša 2.782.007,41 EUR. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.