Inovativna pedagogika 1:1

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Projekt inovativna učna okolja podprta z IKT (skrajšano Inovativna Pedagogika 1:1) je razvojno raziskovalni projekt sofinanciran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropskega socialnega sklada v sklopu 10. prednostne osi: »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost« in prednostne naložbe 10.1 »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc«

Namen projekta

Je tako premišljena in celovita uporaba orodij, storitev in prenosnih naprav, kar že samo po sebi opozarja na izziv preseganja pasivne rabe IKT v šolah. Usmerjeno usposabljanje v povezavi z izmenjavo dobrih praks, ki s smotrno rabo IKT podpirajo sodelovalno delo, dostop do izobraževalnih virov, spremljanje napredka in vrednotenje miselnih procesov na zahtevnejših taksonomskih stopnjah lahko učiteljem predstavi različne možnosti ustvarjanja učnih priložnosti in sodobnih didaktičnih pristopov, kot so problemsko učenje, avtentične naloge, projektno učenje in mnoge druge. Vsi v izobraževanje vključeni deležniki se morajo pri tem zavedati, da uporaba sodobnih e-storitev in e-vsebin sama po sebi še ne pomeni spremembe in uvajanja inovativnih metod poučevanja in učenja, lahko pa ga močno spodbuja in podpira, če so oboje uporabljene tako, da v ustrezno pripravljenih prožnih učnih okoljih omogočajo aktivno vlogo učencev.

Cilji in rezultati projekta

(poslovodeči partner je Zavod Antona Martina Slomška)

 1. Število vzgojno-izobraževalnih ustanov vključenih v projekt IUO
  V projekt bo vključenih 75 šol (osnovne šole, gimnazije in srednje strokovne).
 2. Število vključenih VIZ, ki so uspešno uvedle strategije prožnih oblik učenja
  Cilj je vzpostavitev IUO na vsaj 85% vključenih šol.
 3. Sodobne pedagoške strategije in število preizkušenih didaktičnih pristopov
  V projektu bomo razvili in nadgradili eno pedagoško strategijo uvajanja IUO, ki bo omogočala razvoj in uvajanje individualizacije poučevanja še posebej personaliziranega učenja.
 4. Število usposobljenih pedagoških delavcev
  Do konca projekta pričakujemo skupno vključenih v projekt vsaj 1000 pedagoških delavcev.
 5. Število otrok, ki bodo vključeni v učenje v IUO
  V skladu z diseminacijo in prenašanjem izkušenj izven inovativnih oddelkov pričakujemo, da bo do konca projekta v IUO vključenih vsaj 2400 učencev in dijakov.
 6. Pripravljeni izvedbeni kurikuli na ravni oddelka
  Pripravljena priporočila in smernice za uvajanje IKT, kompetenc in formativnega spremljanja na nivoju izvedbenih kurikulov (vsaj 70% predmetnih področij, predvidoma za zadnjo triado osnovne šole, ter prve tri letnike gimnazije, ki bodo vključevali smiselno in sistematično uporabo IKT ter inovativne pristope poučevanja v najmanj 30% vseh ur posameznega vključenega predmeta. Na ravni vključenih inovativnih oddelkov bodo izdelani izvedbeni kurikuli na razvojnih šolah.
 7. Število priporočil za razvoj podpornega okolja
  V projektu se bo razvilo 6 priporočil na področju podpornega okolja.
 8. Preskušanje e-vsebin
  Preskušanje e-vsebin, še posebej e-učbenikov. Rezultati so primeri obetavne rabe, ki vključujejo e-učbeniki kot element IUO.
 9. Preizkušanje e-didaktičnih storitev
  V okviru projekta bomo usposabljali učitelje za uporabo sodobnih e-storitev, ki bodo omogočale spremljavo dosežkov učencev, sprotne povratne informacije in medvrstniško vrednotenje. Spodbujali bomo učitelje k samostojnemu raziskovanju e-storitev, s katerimi bodo lahko najbolj učinkovito podprli spremljanje razvoja kompetenc, glede na zmožnosti učencev in značilnosti šolskega okolja. Rezultati so primeri obetavne rabe, ki vključujejo didaktične e-storitve.
 10. Usposabljanja učiteljev in ravnateljev
  Načrtujemo, da bodo učitelji razvojnih šol deležni vsaj 16, učitelji implementacijskih pa vsaj 8 usposabljanj.
 11. Analiza, evalvacija in spremljava projekta
  Razviti bodo instrumenti analize stanja v skladu s prvo stopnjo metodologije 21. korakov. Začetna analiza stanja bo izvedena na vseh konzorcijskih partnerjih, ter na osnovi tega pripravljena skupna analiza na relevantnem področju kompetenc učiteljev za uvajanje inovativnih učnih okolij podprtih z IKT in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc; njihov odnos in usposobljenost za razvijanje splošnih kompetenc, digitalne pismenosti, sodelovanja, kritičnega mišljenja, sposobnosti reševanja problemov pri učencih; njihovo spremljanje z elementi formativnega spremljanja ter infrastrukture na vključenih zavodih.

Finančna podpora

Skupna višina sredstev, namenjena za izvedbo projekta, je 3.280.000,00 EUR.