Razvijanje kompetenc integriranega vodenja

Osnovni cilj projekta ILSP – Integrated Leadership in School Practice (Integrirano vodenje v šolski praksi) je zbrati dokaze iz prakse za poglobljeno razumevanje ključnih kompetenc integriranega vodenja. V projektu razvijamo gradivo v podporo šolskim timom in študije primerov iz šolske prakse, ki podpirajo ključne kompetence integriranega vodenja za strokovne delavce (učitelje, ravnatelje, svetovalne delavce).

Delo v projektu se osredotoča predvsem na vodenje za učenje in v sklopu tega na: razvoj trajnostne vizije učenja, osredinjanje na učni načrt, učenje in pouk, negovanje učečih se skupnosti, prepoznavanje in praznovanje uspeha in inovacij ter na izgradnjo kulture zaupanja in odnosov v šoli.

Rezultati projekta bodo vključevali instrument za refleksijo v podporo šolskim timom pri razvijanju kompetenc integriranega vodenja ter model strokovne rasti oziroma profesionalnega učenja za ravnatelje, učitelje in strokovne delavce.

Partnerji:

  • Katholiek Onderwijs Vlaanderen (be), UCLL – Leuven (be) (univerza),
  • Zavod RS za šolstvo,
  • Kunratice (osnovna šola iz Prage),
  • Tallinn University, AFP San Vincenzo (it) – združenje šol.

Cilji projekta:

Na Zavodu RS za šolstvo bomo:

  • oblikovali mrežo najmanj dvanajstih šol;
  • načrtovali in izvedli seminar (ob rabi orodij, nastalih v projektu);
  • organizirali mednarodno konferenco (oktober 2021);
  • pripravili spletno izobraževanje/seminar.

Trajanje projekta: september 2019ꟷavgust 2022