IJZ II – Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda od 2018 do 2022

IJZ II – Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda od 2018 do 2022

Cilj projekta IJZ II – Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018 do 2022 omogoča usposabljanje z namenom krepitve kompetenc, ki so se zaradi nenehnih sprememb narave vzgojno-izobraževalnega dela izkazale kot pomembne za kakovostno vzgojno-izobraževalno delo.


Teme usposabljanja:

 • podjetništvo in podjetnost,
 • vseživljenjsko učenje,
 • vseživljenjska karierna orientacija,
 • jezikovne kompetence učiteljev in vzgojiteljev (tudi na področju šolstva narodnih skupnosti),
 • mobilnost učiteljev in vzgojiteljev,
 • učne težave in učenje učenja,
 • inovativni pristopi v poučevanju,
 • vodenje javnega zavoda z uporabo IKT in razvoj digitalnih kompetenc,
 • kakovost z uporabo podatkov NPZ in mature, podpora procesom samoevalvacije in izboljšanje učenja in poučevanja,
 • spodbujanje preventivnih dejavnosti na področju duševnega in telesnega zdravja ter dejavnosti na področju socialnega in čustvenega učenja,
 • spodbujanje dejavnosti na področju trajnostnega razvoja.

Komu so namenjena?

Strokovnim in vodstvenim delavcem na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, vzgoje in izobraževanja v dijaških domovih ter izobraževanja odraslih.

Udeležba na usposabljanjih je brezplačna. Prijavite se v spletni aplikaciji KATIS.

Kdo jih izvaja?

Javni zavodi s področja izobraževanja: Zavod RS za šolstvo (ZRSŠ), Šola za ravnatelje (ŠR), Državni izpitni center (Ric), Center za poklicno izobraževanje (CPI), Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS), Andragoški center Republike Slovenije (ACS) in Center šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD).

Finančna podpora

Skupna višina sredstev, namenjena za izvedbo projekta, znaša 2.813.809,99 EUR.