Pogoji poslovanja


1. Podatki o prodajalcu

  1. firma in sedež družbe: Zavod RS za šolstvo, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana
  2. vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Ljubljani
  3. matična številka: 5911338000
  4. ID št. za DDV: SI 43696767
  5. telefonska številka 01 300 51 00
  6. elektronski naslov: zalozba(at)zrss.si

2. Podatki o publikacijah in cena

Podatki o bistvenih lastnostih publikacij so navedeni pri opisu posamezne publikacije v spletni trgovini. Ob publikaciji je navedena tudi cena publikacije, v EUR, z upoštevanim DDV.

Kupec se zaveže, da bo plačal ceno, ki velja v času oddaje naročila (cena z upoštevanim DDV).

Poštne storitve za dostavo knjig in revij v Republiki Sloveniji ter za pošiljanje revij v tujino so že vključene v ceno. Poštne storitve za dostavo knjig v tujino niso vključene v ceno. Pošiljanje se zaračuna v skladu s cenikom Pošte Slovenije d.o.o.

Pri naročanju v spletni trgovini obstajajo omejitve glede dostave ali oblik plačila, in sicer je kupcem možna dostava samo preko izvajalca Pošta Slovenija d.o.o., plačilo publikacij pa se izvede s plačilom po priloženem računu.

V kolikor kupec sklene pogodbo z naročnino, zajema cena enoletno naročnino na vse številke revije za obračunsko obdobje. Po zaključku posameznega obračunskega obdobja Zavod RS za šolstvo samodejno pošlje kupcu račun za novo obračunsko obdobje.

Posamezne skupine kupcev, kot so študenti, upokojenci, individualni naročniki so lahko deležni posebnih ugodnosti, ki se izražajo v znižani ceni (cena s popustom). Pri pregledu naročila in pri vsoti naročila v spletni trgovini in v povzetku naročila ta popust ni viden, popust pa se upošteva kasneje, ob izdaji računa.

Prodaja na obroke ni možna.

3. Postopek nakupa in sklenitev pogodbe pri spletnem nakupu

Kupec v spletni trgovini izbere publikacijo (na voljo mu je opis publikacije ter navedba cene, skupaj z obvestilom o morebitnih dodatnih stroških povezanih s pošiljanjem pošiljke; pri sklenitvi naročnine je kupec izrecno opozorjen, da sklepa pogodbo za nedoločen čas). Kupcu je pred oddajo naročila, na voljo pregled izbranih publikacij, v katerem publikacije lahko odstrani ali ureja količino.

Kupec je seznanjen s splošnimi prodajnimi pogoji preden odda naročilo. S klikom na besedilo »Strinjam se s splošnimi prodajnimi pogoji« je kupec preusmerjen na stran, kjer so objavljeni Splošni prodajni pogoji spletne trgovine Zavoda RS za šolstvo. Kupec brez seznanitve s splošnimi prodajnimi pogoji, naročila preko spletne strani ne more oddati. Kupec sporoči, da se strinja s splošnimi prodajnimi pogoji tako, da obkljuka polje »Strinjam se s splošnimi prodajnimi pogoji«.

Kupec odda naročilo na način, da izbere možnost »Oddaj naročilo«. S klikom na možnost »Oddaj naročilo, strinjam se s plačilom« kupec izrecno potrdi, da se z oddajo naročila, strinja z obveznostjo plačila. Kupec prejme po oddaji naročila na elektronski naslov, ki ga je navedel v naročilu, potrdilo o oddanem naročilu s povzetkom naročila, povzetek naročila v sklopu spletne trgovine kupcu ni na voljo. S tem, ko Zavod RS za šolstvo pošlje sporočilo kupcu se šteje, da je pogodba med kupcem in prodajalcem sklenjena. Pogodba se sklene v slovenskem jeziku.

Kupec lahko preko spletne trgovine naroči tudi periodično prejemanje revij (naročnina), v tem primeru se šteje, da je sklenil pogodbo za nedoločen čas (naročilo velja do pisnega preklica naročniškega razmerja). Kupec tako pogodbo lahko odpove na način, da na elektronski naslov zalozba(at)zrss.si pošlje elektronsko sporočilo s svojimi podatki (ime in priimek oz. firma, naslov oz. sedež), ter navede, od katere revije se želi odjaviti. Odjave med letom bodo upoštevane po izidu zadnje številke letnika (v kolikor se kupec odjavi od naročnine, bo prejel vse številke letnika in bo zavezan plačati naročnino za tekoče leto, odjava od naročnine (odpoved pogodbe) pa bo učinkovala z naslednjim koledarskim letom).

Besedilo splošnih prodajnih pogojev je kupcu na razpolago ves čas in sicer na strani spletne trgovine, zato je besedilo splošnih prodajnih pogojev kupcu na voljo tudi izven posameznega naročila in besedilo lahko po želji shrani ali reproducira, pri čemer se mora zavedati, da se splošni prodajni pogoji lahko spremenijo in da so za posamezno naročilo relevantni splošni prodajni pogoji, ki so veljali ob oddaji naročila.

Pisno dokazilo o naročilu se hrani pri Zavodu RS za šolstvo in je kupcu dostopno na podlagi njegove zahteve.

4. Zbiranje, uporaba in način varovanja osebnih podatkov

Podatki o imenu in priimku, naslovu, elektronski pošti in telefonu kupca se uporabljajo za pošiljanje naročenega izdelka, komunikacijo v zvezi z naročilom in za izstavitev računa. Podatki o izdanem računu in plačilu se uporabljajo za izvrševanje zakonskih obveznosti upravljalca zbirke osebnih podatkov. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je členu 6 (1) (b) in (c) Splošne uredbe in Zakonu o davku na dodano vrednost (ZDDV-1). Osebni podatki se hranijo 10 let po poteku leta, na katerega se nanaša izdani račun.

Politika zasebnosti je dostopna tukaj.

Elektronski naslov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: dpo(at)zrss.si.

5. Dodatne informacije, o katerih je obveščen kupec pri sklepanju pogodbe

Prodajalec opravlja dejavnost na naslovu Zavod RS za šolstvo, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana, dosegljiv pa je na naslednjih kontaktih: telefonska številka 01 300 51 00, elektronski naslov: zalozba(at)zrss.si, na naveden naslov lahko kupec naslovi svojo pritožbo ali uveljavlja reklamacijo. V primeru zamenjave publikacije z napako nam publikacijo lahko vrnete s priporočeno pošiljko (priložite kopijo računa in obrazložite razlog za reklamacijo) ali blago vrnite osebno na sedež prodajalca. Zamenjavo publikacije bomo izvedli v najkrajšem možnem času.

Pravica do odstopa od pogodbe:
Kupec ima pravico, da v 14 dneh obvesti Zavod RS za šolstvo, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Odstopni rok poteče v 14 dneh od dneva, ko je kupec pridobil dejansko posest nad blagom ali jo je pridobila tretja oseba, ki ni prevoznik in jo je kupec v ta namen določil. Obvestilo o odstopu lahko kupec predloži prodajalcu z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe. Nedvoumna izjava o odstopu naj vsebuje ime in priimek kupca, naslov, navedbo publikacije, na katero se nanaša odstop, kontaktne podatke kupca (telefonska številka ali e-poštni naslov, navedbo, da boste publikacijo vrnili in podatke o TRR, na katerega naj se vrne kupnina z bančnim nakazilom s strani prodajalca. Obvestilo o odstopu od pogodbe pošlje kupec na elektronski naslov zalozba(at)zrss.si ali po pošti na naslov Zavod RS za šolstvo, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana. Šteje se, da je kupec podal odstopno izjavo pravočasno, če jo pošlje v roku, določenem za odstop od pogodbe.

Če je kupec blago že prejel in odstopi od pogodbe, ga mora nepoškodovanega in neuporabljenega vrniti na naslov Zavod RS za šolstvo, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana, nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po obvestilu o odstopu od pogodbe. Šteje se, da kupec pravočasno vrne blago, če ga pošlje ali osebno dostavi pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.

Kupec v zvezi z odstopom od pogodbe krije stroške vračila blaga, drugi stroški pa ga ne bremenijo.

Kupec mora vrniti publikacijo v stanju, v kakršnem je bila, ko jo je prevzel v posest ali ga je prevzela tretja oseba, ki ni prevoznik in jo je kupec v ta namen določil. Kupec odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave in lastnosti publikacije.

Prodajalec zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenih publikacij ali dokler kupec ne predloži dokazila, da je publikacije poslal nazaj. V primeru pravočasnega odstopa od pogodbe in pravočasnega vračila publikacij, bo Zavod RS za šolstvo nakazal kupnino na TTR, ki ga bo v odstopni izjavi sporočil kupec.

Od pogodbe lahko odstopi tudi prodajalec in sicer v primeru, da je zaloga v času oddaje naročila pošla, kljub temu, da je kupec lahko naročil publikacijo ali v primeru, da se pri obdelavi naročila ugotovi, da naročilo vsebuje neresnične podatke ali da je v naročilu prišlo do napak in izpolnitev pogodbe ni možna ali da je kupec oseba, pri kateri se izkaže plačilna nedisciplina. O odstopu od pogodbe prodajalec nemudoma obvesti kupca po elektronski pošti.

6. Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Zavod RS za šolstvo ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov (IRPS). V skladu s četrtim odstavkom 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Uradni list RS, št. 81/15) pa prodajalec v teh splošnih prodajnih pogojih, objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS).