domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Projekt OBJEM

(Ozaveščanje, Branje, Jezik, Evalvacija, Modeli)

V projektu OBJEM- Bralna pismenost in razvoj slovenščine kot učnega jezika bomo razvijali štiri vsebinska  področja:

 • bralno pismenost in razvoj slovenščine (učni jezik, zmanjšanje razlik med spoloma, ranljive skupine, motivacija za branje),
 • pripomočki za prepoznavanje ravni bralne pismenosti v predšolskem obdobju ter v 2. In .3 VIO OŠ,
 • slovenščina kot drugega jezika (za priseljence, begunce, Rome ter za otroke, ki uporabljajo znakovni jezik) in
 • šolska knjižnica.

Z dejavnostmi projekta bomo sledili cilju:

 • razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki bodo pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju bralne pismenosti otrok, učencev in dijakov.

V sklopu bralne pismenosti in razvoja slovenščine bomo spodbujali razvoj sporazumevalne zmožnosti preko učnega jezika pri vseh predmetih, kar je temeljno sredstvo sporazumevanja ter prostor razmišljanja in grajenja novega znanja in hkrati sredstvo identifikacije s skupino, ki ji posameznik pripada. Tako bo posebna pozornost namenjena spoznavnemu in odnosnemu govoru v razredu. Za razvoj inovativnih pristopov bomo skrbeli tudi za večje sodelovanje strokovnih delavcev po celotni vertikali izobraževanja.

V sklopu diagnostičnih pripomočkov bomo pripravili predlog pripomočkov za oceno predbralnih in predpisalnih zmožnosti otrok v predšolskem obdobju ter pripomočke za prepoznavanje dosežene ravni bralne pismenosti v 2. in 3. VIO OŠ.

V sklopu slovenščina kot drugi jezik se bomo prednostno ukvarjali s slovenščino kot drugega jezika za otroke priseljencev, beguncev, Romov, otrok/učencev/dijakov, ki uporabljajo znakovni jezik.

V sklopu šolska knjižnica bomo iskali načine, kako lahko dejavnosti v knjižnici podpirajo pouk pri vseh predmetih ter dejansko postane kulturno in informacijsko središče šole.

 

 

 

 

Organizacija projekta

Strateški tim

Sestava:

 • predstavniki ZRSŠ,
 • predstavniki fakultet in PI,
 • predstavniki VIZ – ravnatelji, strokovni delavci

 

Razvojni tim

Sestava:

 • predstavniki ZRSŠ,
 • predstavniki fakultet in PI ter
 • predstavniki strokovnih delavcev razvojnih VIZ.

 

Delovni timi

Sestava:

 • predstavniki fakultet in PI,
 • predstavniki ZRSŠ in
 • predstavniki strokovnih delavcev razvojnih VIZ.
Konzorcijski partnerji
Zavod RS za šolstvo (poslovodeči konzorcijski partner)
Pedagoški inštitut
Univerza v Ljubljani
 1. Pedagoška fakulteta Ljubljana
 2. Filozofska fakulteta
 3. Fakulteta za računalništvo in informatiko
Univerza v Mariboru
 1. Pedagoška fakulteta Maribor
Razvojni vzgojno izobraževalni zavodi
Vrtci

 

 1. Vrtec Anice Černejeve
 2. Vrtec Mladi rod
 3. Vrtec Ravne na Koroškem
 4. OŠ Franceta Prešerne Črenšovci, Enota vrtec
Osnovne šole
 1. Osnovna šola Bršljin
 2. Osnovna šola Dornberk
 3. Osnovna šola Jožeta Krajca Rakek
 4. Osnovna šola Kidričevo
 5. Osnovna šola Koper
 6. Osnovna šola Ljubečna
 7. Osnovna šola Puconci
 8. Osnovna šola Škofja Loka Mesto
 9. Prva OŠ Slovenj Gradec
Srednje šole
 1. Gimnazija in srednja šola Kočevje
 2. Gimnazija Ormož
 3. GRM Novo mesto – srednja šola za gostinstvo in turizem
 4. Srednja šola Izola
 5. Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina-program Predšolska vzgoja
 6. Šolski center Kranj, srednja ekonomska, storitvena in glasbena šola
Implementacijski vzgojno izobraževalni zavodi
Vrtci
 1. Vrtec Nova Gorica
 2. Vrtec Pedenjped Ljubljana
 3. Vrtec pri OŠ Križevci
 4. Vrtec pri OŠ Muta
 5. Vrtec Studenci Maribor
 6. Vrtec Škofja Loka
 7. Vrtec Tončke Čečeve
 8. Vzgojnoizobraževalni zavod vrtec Mavrica Izola
 9. Osnovna šola Globoko, Enota vrtec
Osnovne šole
 1. Osnovna šola Deskle
 2. Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči
 3. Osnova šola Frana Erjavca Nova Gorica
 4. Osnovna šola Fokovci
 5. Osnovna šola Janka Glazerja Ruše
 6. Osnovna šola Miren
 7. Osnovna šola Mirna
 8. Osnovna šola Miška Kranjca Velika Polana
 9. Osnovna šola Pivka
 10. Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana
 11. Osnovna šola Središče ob Dravi, vzgojno-varstvena enota
 12. Osnovna šola Šalovci
 13. Osnovna šola Šmartno v Tuhinju
 14. Osnovna šola Vransko- Tabor
 15. OŠ Tabor I Maribor

 

Srednje šole
 1. Biotehniški izobraževalni center Ljubljana
 2. Dvojezična srednja šola Lendava
 3. Ekonomska šola Murska Sobota
 4. Gimnazija Gian Rinaldo Carli Koper
 5. Gimnazija Jesenice
 6. Gimnazija Koper
 7. Gimnazija Litija
 8. Gimnazija Murska Sobota
 9. Gimnazija Novo mesto
 10. Gimnazija Škofja Loka
 11. Gimnazija Tolmin
 12. Izobraževalni center Piramida Maribor, Srednja šola za prehrano in živilstvo Maribor
 13. Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
 14. Šolski center Celje Gimnazija Lava
 15. Srednja ekonomska šola Ljubljana
 16. Srednja ekonomska šola Maribor

Tako bodo rezultati projekta:

 • razviti in preizkušeni didaktični pristopi in gradiva, ki prispevajo k dvigu ravni bralne pismenosti , še posebej v vrtcu in osnovni šoli (s posebnim poudarkom na ranljivih skupinah),
 • predlog vsebin in načinov usposabljanja strokovnih delavcev VIZ za dvig ravni pismenosti,
 • predlog diagnostičnih pripomočkov za prepoznavanje ravni BP v vrtcih in 2. in 3. VIO,
 • model umeščanja slovenščine kot drugega jezika, ki jim slovenščina ni materni jezik ter opredelitev kompetenc strokovnih delavcev, ki ta pouka izvajajo,
 • model posodobljene vloge šolske knjižnice kot kulturnega in informacijskega središče VIZ za dvig BP (kazalniki razvoja šolskega knjižničarstva na nacionalni ravni in ravni VIZ).

Za doseganje ciljev in rezultatov projekta bo povezovanje med konzorcijskimi partnerji ključnega pomena, saj le z učinkovitim sodelovanjem in izmenjavo znanja in izkušenj lahko oblikujemo dobre prakse. Tako bo vzpostavitev in nadgradnja celovitega in učinkovitega podpornega okolja za oblikovanje, preizkušanje in implementacijo pedagoških strategij, ob strokovni podpori javnih visokošolskih zavodov, prispevalo k uresničevanju zastavljenih ciljev projekta.

 

Rezultati projekta:

 • poročila o preizkušenih primerih dobre prakse, razvitih didaktičnih pristopih in pedagoških strategijah, ki prispevajo k dvigu bralne pismenosti in razvoju slovenščine,
 • instrumentarij za spremljanje in merjenje napredka elementov bralne pismenosti,
 • izvedena spremljava in evalvacija napredka bralne pismenosti učencev ter priprava evalvacijskih poročil o napredku splošnih kompetenc,
 • priporočilo za razvoj bralne pismenosti in razvoj slovenščine v VIZ po vertikali.

 

 Finančna podpora: skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.550.000,00 EUR.

 

E-pošta: projekt.objem@zrss.si

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter