Zgodovina Španije po špansko

PDF članek

Izvleček

V prispevku je prikazana obravnava učnega sklopa Stanovska monarhija: Španija s prvinami timskega poučevanja in vključevanjem podjetnostih kompetenc v okviru konceptualnega modela EntreComp. Pri obravnavi snovi so dijaki uporabili in nadgradili znanje o srednjeveški Evropi: barbarske državice, frankovska država, fevdalizem, stanovska monarhija. Naučili so se tudi praktične uporabnosti zgodovinskega znanja pri tujem jeziku in obratno.

Abstract

History of Spain in Spanish

The article presents the learning unit Feudal Monarchy: Spain with elements of team teaching and inclusion of entrepreneurship competences within the EntreComp framework. When learning about the topic, students used and upgraded their knowledge about the Middle Ages: barbarian kingdoms, Frankish kingdom, feudalism, feudal monarchy. They also discovered the practical use of the knowledge of history in a foreign language, and vice versa.