Zavarovano območje narave: Kozjanski regijski park


https://doi.org/10.59132/geo/2023/2-3/58-68

Povzetek

Kozjanski regijski park je poleg Triglavskega narodnega parka najstarejše zavarovano območje v Sloveniji, večji del parka je uvrščen tudi med območja Natura 2000. Narava in človek sta se v tisočletjih sobivanja neločljivo povezala ter s svojim ravnanjem vplivata drug na drugega. Upravljavec zavarovanega območja Javni zavod Kozjanski park skrbi za 206 km2 območja, ki ga sestavljajo hribovje, poraščeno z gozdom in suhimi travišči, sadjarsko gričevje in mokrotne doline ob vodotokih. Razgibanost površja ustvarjajo hudourniške grape in pojavi osamelega krasa – vrtače, brezna, jame. Bogata geodiverziteta ustvarja pogoje za izjemno biodiverziteto – pestrost živalskih in rastlinskih vrst. V ohranjeno naravo je vtkano stoletno delo prednikov, ki so ustvarili izjemne stvaritve kulturne dediščine. Preplet ohranjene narave in bogate kulturne dediščine se kaže v življenju domačinov in zgodbah, ki se prenašajo iz roda v rod.

Abstract

Nature Protection Area: Kozjansko Regional Park

The Kozjansko Regional Park, alongside the Triglav National Park, is Slovenia’s oldest protected area, with a substantial portion of the park declared a Natura 2000 site. Over millennia of cohabitation, nature and man have been closely intertwined and influence each other through their behaviours. The Kozjansko Park Public Institute oversees 206 km2 of the area, which includes forested hills and dry grasslands, orchard hills and wet lowlands along watercourses. Torrential ravines and isolated karst phenomena, such as sinkholes, potholes, and caves, form the diversified terrain. The rich geodiversity offers the conditions for extraordinary biodiversity, which includes a wide range of animal and plant species. Conserved nature is embedded in centuries of ancestral work, resulting in magnificent cultural heritage works. The merging of preserved nature and rich cultural legacy is represented in local people’s lives and stories passed down from generation to generation.