Z zajčkom Feliksom v svet medkulturnosti in večjezičnosti

PDF članek

Izvleček

Pri poučevanju tujega jezika v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju se pogosto zapostavlja spodbujanje medkulturnosti in razvijanje večjezičnosti. V članku je opisana učna ura, kjer so učenci 2. razreda, ki obiskujejo pouk nemščine, »v spremstvu« plišastega zajčka ob koncu šolskega leta potovali iz Nemčije v Veliko Britanijo, se ob igrah naučili deset osnovnih besed in števila do deset v nemščini in angleščini. Učenci so na zanimiv in igriv način spoznali nekaj osnovnih pojmov iz sklopov, zapisanih v učnem načrtu, npr. Osnovni geografski pojmi, Prostor, Orientacija na zemljevidu, Naravna števila. Obravnavano besedišče so spoznali v dveh tujih jezikih, kar jim je zagotovo predstavljalo velik mentalni izziv.

Abstract

The First Steps in the Introduction of Foreign Language

When teaching a foreign language in the first educational triad, the promotion of interculturality and the development of multilingualism are often neglected. What follows is a description of a lesson in which second graders taking German lessons travelled from Germany to Great Britain at the end of the school year, »accompanied by« a plush rabbit; they learnt ten basic words and the numbers up to ten in German and English while playing. In an interesting and playful way the pupils learnt about some of the basic concepts from sets written in the curriculum, e.g. Basic Geographic Concepts, Space, Orientation on a Map, Natural Numbers. They came to know the discussed vocabulary in two foreign languages, which surely presented a great mental challenge.