Vloga šolskega knjižničarja pri uporabnikih 21. stoletja

PDF članek

Izvleček

Današnje šole predstavljajo kompleksno okolje, kjer imata šolska knjižnica in knjižničar pomembno vlogo. Hitra rast količine dostopnih informacij vpliva na zahteve uporabnikov, saj ti od knjižničarja zahtevajo pomoč pri iskanju informacijskih virov in informacij, izbiro le-teh in vrednotenje ter uporabo. V prispevku prikazujemo naravo dela šolskega knjižničarja pri uporabnikih 21. stoletja in predstavljamo njegovo vlogo v šolski knjižnici. Mnogi uporabniki šolskega knjižničarja vidijo le kot izposojevalca in je zato njegova vloga podcenjena. Knjižničar poleg poznavanja gradiva v knjižnici pozna tudi svoje uporabnike in jim ponudi pravo informacijo ob pravem času ter tako vpliva na njihovo zadovoljstvo in uspešnost.

Abstract

Role of School Librarian among 21st Century Users

The schools of today present a complex environment in which the school library and librarian have an important role. The rapid increase in the amount of information available is influencing the demands of users, who are requesting help from the librarian when searching for information sources and information, selecting them, evaluating them, and using them. The paper presents the nature of the work of a school librarian among 21st century users and presents his/her role in the school library. Many users view the school librarian as the one who loans books and nothing more, and consequently underestimate his/her role. In addition to being familiar with the material housed by the library, the librarian also knows its users and provides them with the right information at the right time, thus contributing to their satisfaction and success.