Vloga neverbalnega sporazumevanja v prepričevalnem govoru

PDF članek

Izvleček

Ljudje se v življenju sporazumevamo, povsod. Za razumevanje sporočila je treba razumeti tako verbalno kot tudi neverbalno sporazumevanje. V članku avtorica predstavi prepričevalni govor, pri čemer pojasni psihologijo prepričevanja. V nadaljevanju podrobneje preuči vlogo neverbalnega sporazumevanja v prepričevalnem govoru in pojasni, kako lahko različni kanali neverbalnega sporazumevanja pomembno vplivajo na rezultat prepričevalnega procesa. Avtorica opiše, da je neverbalno sporazumevanje pomemben del prepričevalnega govora in da jo lahko govornik izrabi v svojo korist ter vpliva na uspešnost prepričevanja. Njegovo vlogo v prepričevalnem govoru razloži z različnimi teorijami: teorijo atribucije, teorijo socialne primerjave in teorijo identifikacije.

Abstract

The Role of Nonverbal Communication in Persuasive Speech

People communicate everywhere in life. In order to understand the message, both verbal and nonverbal communication have to be interpreted. The article introduces the concept of a persuasive speech by explaining the psychology of persuasion. The role of nonverbal communication in persuasive speech is then presented in greater detail, with the explanation of how different nonverbal communication channels importantly influence the result of the persuasion process. Nonverbal communication is described as an important part of persuasive speech, which can be used by the speaker to their own advantage to affect the success of their persuasion. Th e role of nonverbal communication in persuasive speech is illustrated by different theories: attribution theory, social comparison theory and social identity theory.