Vloga likovnega jezika v vizualnem pripovedovanju biblijskih vsebin


https://doi.org/10.59132/viz/2023/3/8-17

Izvleček

Tako kot besedni jezik tudi likovni jezik nekaj »govori« oz. »vizualno pripoveduje«. In tako kot je v besednem jeziku glavna raven sporočanja skladnja, je tudi v likovnem jeziku glavna raven »vizualnega sporočanja« likovna skladnja. Posamične oblike enako kot posamične besede izražajo le zelo omejene pomene. Šele sintaktična interakcija med njimi pretvarja njihove potenciale v semantično kompleksna sporočila. V prispevku kompleksnost te dinamike ponazorim na primeru dveh Rembrandtovih biblijskih »vizualnih pripovedi«, slike Belšacarjeva gostija in slike Abraham daruje Izaka, ki z rabo položajev in smeri kažeta, kako je mogoče vizualno pripovedovati semantično izjemno kompleksna in simbolno pomenljiva vidna sporočila.

Abstract

Visual Language in Visual Bible Storytelling

Visual language, much the same as verbal language, “says” or “visually narrates” something. And just as syntax is the primary level of communication in verbal language, visual syntax is the primary level of “visual communication” in visual language. Individual forms (like individual words) express very limited meanings. It is their syntactic interaction that transforms their possibilities into semantically complex messages. In this paper, the author demonstrates the complexities of this dynamic by using two of Rembrandt’s biblical “visual narratives,” Belshazzar’s Feast and Abraham’s Sacrifice, to show how semantically extremely complex and symbolically meaningful visual messages can be visually narrated through the use of positions and directions.